Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a'r Fframwaith Cyllidol

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol. Edrychodd yr ymchwiliad hefyd ar ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddatganoli cyllidol a threthi yng Nghymru.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF, 2MB) ar 2 Chwefror 2021. Cafodd y Pwyllgor ymatebion gan Lywodraeth Cymru (PDF, 461KB), Cyllid a Thollau EM (PDF, 106KB) (Saesneg yn unig) a Chomisiwn y Senedd (PDF, 224KB).

 

Cylch Gorchwyl

Threthiant

  • Egwyddorion treth Llywodraeth Cymru, p'un a yw'r rhain wedi'u cyflawni ac a yw'r drefn dreth bresennol a threthi newydd arfaethedig yn cyd-fynd â'r egwyddorion hyn
  • Pa mor llwyddiannus fu gweinyddiaeth trethi Cymru a chyfraddau treth incwm Cymru
  • Pa newidiadau i dreth y gellid eu cyflwyno yn y dyfodol ac a oes cwmpas ar gyfer dull gwahanol o drethu yng Nghymru
  • Sut mae'r mecanwaith ar gyfer datganoli pwerau ar gyfer trethi newydd Cymru wedi bod yn perfformio

 

 

Y Fframwaith Cyllidol

  • Ystyried prosesau'r fframwaith cyllidol a sut mae cyllid yn cael ei ddyrannu i grant bloc Cymru
  • Archwilio sut y caiff Fformiwla Barnett ei gymhwyso a’r meini prawf ar gyfer eithrio cyllid penodol o'r fformiwla
  • Ystyried y mecanwaith ar gyfer addasu’r grant bloc ac effeithiolrwydd y model addasu
  • Adolygu addasrwydd y dulliau o reoli’r gyllideb, fel Cronfa Wrth Gefn Cymru, a'r gallu i fenthyca
  • Gwerthuso sut caiff effeithiau goferu eu trin, a'r mecanwaith ar gyfer cytuno ar yr effeithiau hyn.
  • Gwneud cymariaethau rhwng Cymru a fframweithiau cyllidol rhyngwladol eraill.

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Robert Chote, Cadeirydd

 

28 Medi 2020

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Archwilio Cymru

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Richard Harries, Cyfarwyddwr Archwilio

Mark Jeffs, Rheolwr Archwilio

28 Medi 2020

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Dr Ed Poole, Uwch-ddarlithydd

Guto Ifan, Cydymaith Ymchwil

12 Hydref 2020

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Yr Athro Gerry Holtham

9 Tachwedd 2020

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Ruth Stanier, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Strategaeth Cwsmeriaid a Dylunio Trethi

Jackie McGeehan, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Treth Incwm

9 Tachwedd 2020

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Y Swyddfa Archwilio Genedlaethol

Gareth Davies, Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol

Darren Stewart, Cyfarwyddwr

Ben Rodin, Rheolwr Archwilio

Lee Summerfield, Cyfarwyddwr

9 Tachwedd 2020

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt

16 Tachwedd 2020

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Awdurdod Cyllid Cymru

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr

Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth

Sam Cairns, Prif Swyddog Gweithredu

16 Tachwedd 2020

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

Llywodraeth Cymru

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Julian Revell, Pennaeth Dadansoddiad Cyllidol, Trysorlys Cymru

30 Tachwedd 2020

Darllen y trawsgrifiad

Gwylio ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/06/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau