Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/01/2021 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)

2.

Papur(au) i’w nodi

2.1

PTN 1 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg Ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – 11 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

2.2

PTN2 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd – Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2020 – 7 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 5

Steffan Evans, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan

Gemma Schwendel, Uwch Ddadansoddwr, Sefydliad Joseph Rowntree

 

Papurau ategol:

FIN(5)-03-21 P1 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Sefydliad Bevan

FIN(5)-03-21 P2 – Papur briffio: 'Tlodi yng Nghymru 2020'

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

EGWYL (10.30-10.40)

(10.40-11.40)

4.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 6

Andrew Campbell, Cadeirydd, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Ian Price, Cyfarwyddwr, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain yng Nghymru

Dr Llŷr ap Gareth, Uwch Gynghorydd Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach yng Nghymru

 

Papurau ategol:

FIN(5)-03-21 P3 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

(11.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(11.40-11.50)

6.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22: Trafod y dystiolaeth

(11.50-12.05)

7.

Ceisiadau o ran Cyllideb Atodol 2020-21 gan Gyrff a Ariennir yn Uniongyrchol

Papurau ategol:

FIN(5)-03-21 P4 – Papur blaen

FIN(5)-03-21 P5 – Cyllideb Comisiwn y Senedd 2020-21

FIN(5)-03-21 P6 – Amcangyfrif Atodol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2020-21

FIN(5)-03-21 P7 – Amcangyfrif Atodol Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2020-21

 

Dogfennau ategol:

(12.05-12.15)

8.

Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020

Dogfennau ategol: