Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00-09.15)

1.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Dull o gynnal gwaith craffu

Papur 1 – Dull o gynnal gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor y dull o gynnal gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

 

(09.15-09.45)

2.

Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 2 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

(09.45)

3.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

3.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Llyr Gruffydd a Mike Hedges. Dirprwyodd Mick Antoniw ar ran Mike Hedges. Ymunodd Rhun ap Iorwerth â'r cyfarfod trwy Skype.

 

(09.45)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

PTN1 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Diwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 - 27 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

4.2

PTN2 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at Suzy Davies AC - Diwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 - 27 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

(09:45 - 10:30)

5.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Sioned Rees, Uwch Swyddog Cyfrifol, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Rhian Williams, Arweinydd Polisi, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru).

 

(10.30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Cafodd y cynnig ei gymeradwyo.

 

(10.30-10.45)

7.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.45-10.55)

8.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20: Cynllun Diswyddo Gwirfoddol

Papur 3 - Llythyr gan Gomisiwn y Cynulliad - Cynllun Diswyddo Gwirfoddol - 19 Mehefin 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd ynghylch y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol.

 

(10.55-11.05)

9.

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 4 – Adroddiad drafft ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – Saesneg yn unig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor y newidiadau i'r adroddiad drafft ar Fil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

 

(11.05-11.20)

10.

Y Cod Ymarfer sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 5 - Y Cod Ymarfer sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 6 - Llythyr gan yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru - 18 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ohirio'r eitem hon tan 11 Gorffennaf 2019.