Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09:00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriad gan Neil Hamilton AC.

 

09:00

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwaith craffu ar y Bil Awtistiaeth (Cymru) yn ystod Cyfnod 1 – ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Cynllun gwaith polisi treth Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru: Cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil – cynnydd i gyfraniadau cyflogwr 2019

Dogfennau ategol:

09:00

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

09:00-10:00

4.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - Sesiwn friffio technegol

Swyddogion y Comisiwn

·         Anna Daniel, Pennaeth y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol

·         Matthew Richards, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol

·         Tom Jackson, Clerc/Rheolwr y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol.

 

Swyddogion Llywodraeth Cymru

·         Angharad Thomas Richards, Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

·         Sian Williams, Democratiaeth, Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol.

 

Papur 1 - Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – Sesiwn friffio technegol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio technegol ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gan y canlynol:

 

Swyddogion Comisiwn y Cynulliad

  • Anna Daniel, Pennaeth y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol
  • Matthew Richards, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol
  • Tom Jackson, Clerc/Rheolwr y Bil - Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol.

 

Swyddogion Llywodraeth Cymru

  • Angharad Thomas Richards; Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol
  • Siân Williams, Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

 

10:00-10:30

5.

Papur cwmpasu: Cynigion cyllideb flynyddol cyrff a ariennir yn uniongyrchol

Papur 2 - Papur cwmpasu

Papur 3 - Llythyr gan Suzy Davies, Comisiynydd y Cynulliad – 31 Ionawr 2019

Papur 4 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – 4 Chwefror 2019

Papur 5 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd – 11 Chwefror 2019

Papur 6 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru – 22 Chwefror 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

 

10:30-10:50

6.

Gwaith craffu cydamserol ar Gyllideb Ddrafft 2019-20 Llywodraeth Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 7 - Gwaith craffu cydamserol ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Papur 8 - Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol – 21 Chwefror (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr Adroddiad, yn amodol ar newidiadau mân.