Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC, Eluned Morgan AC a Mark Reckless AC.

 

(09.00)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y cofnodion.

 

2.1

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Llywydd – Penodi Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru – 14 Tachwedd 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nodwyd y papur.

 

(09.00)

3.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - Adroddiad drafft

Papur 2 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Papur 3 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Papur 4 – Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at y Pwyllgor Cyllid

Papur 5 – Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu at y Pwyllgor Cyllid

Papur 6 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Papur 7 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yr Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Papur 8 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Papur 9 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 

(11.10)

4.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 10 - Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru):  Adroddiad drafft (penodau 1-4)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ran gyntaf yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.