Agenda item

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - Adroddiad drafft

Papur 2 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Papur 3 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Papur 4 – Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at y Pwyllgor Cyllid

Papur 5 – Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu at y Pwyllgor Cyllid

Papur 6 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Papur 7 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yr Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Papur 8 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Papur 9 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

 

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 

Dogfennau ategol: