Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 09/12/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

14.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

 

14.30-14.35

2.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-34-19 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)472 – Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Darpariaethau Amrywiol) (Rhif 2) (Diwygio) (Cymru) 2019

·          

 

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

 

14.35-14.40

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad yn eu cylch i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)474 – Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2019

CLA(5)-34-19 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-34-19 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-34-19 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-34-19 – Papur 5 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 28 Tachwedd 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad, yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE.

 

 

3.2

SL(5)475 – Rheoliadau Cynhyrchion Pysgodfeydd (Taliadau Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-34-19 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-34-19 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-34-19 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-34-19 – Papur 9 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 28 Tachwedd 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad, yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE.

 

 

3.3

SL(5)476 – Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-34-19 – Papur 10 – Adroddiad

CLA(5)-34-19 – Papur 11 – Rheoliadau

CLA(5)-34-19 – Papur 12 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-34-19 – Papur 13 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 28 Tachwedd 2019

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol, a hynny cyn gosod ei adroddiad cyn y dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef 8 Ionawr 2020.

 

 

3.4

SL(5)477 – Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2019

CLA(5)-34-19 – Papur 14 – Adroddiad

CLA(5)-34-19 – Papur 15 – Gorchymyn

CLA(5)-34-19 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

3.5

SL(5)473 – Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a Chynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-34-19 – Papur 17 – Adroddiad

CLA(5)-34-19 – Papur 18 – Rheoliadau

CLA(5)-34-19 – Papur 19 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-34-19 – Papur 20 - Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, 26 Tachwedd 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Llywodraeth i ofyn am eglurhad pellach mewn ymateb i'r pwynt adrodd.

 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu