Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 26/11/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.

 

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-30-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol gydag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)279 - Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Lonydd Bysiau a Thraffig sy'n Symud (Sir Caerfyrddin) 2018

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)277 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-30-18 – Papur 3 - Gorchymyn

CLA(5)-30-18 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(5)278 - Rheoliadau Safonau Trapio heb Greulondeb 2019

CLA(5)-30-18 – Papur 5 – Adroddiad     

CLA(5)-30-18 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-30-18 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE

4.1

SL(5)276 - Rheoliadau Safonau Sootechnegol (Cymru) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 8 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

4.2

SL(5)280 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 9 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Cynulliad er mwyn tynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE.

 

 

5.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

5.1

WS-30C(5)10 – Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 10 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 11 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

5.2

WS-30C(5)11 – Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 12 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 13 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

5.3

WS-30C(5)12 - Rheoliadau INSPIRE (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 14 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 15 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

5.4

WS-30C(5)13 – Rheoliadau Darparu Gwasanaethau (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 16 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 17 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

5.5

WS-30C(5)14 – Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 18 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 19 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

5.6

WS-30C(5)15 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol a Rhywogaethau Estron mewn Dyframaethu (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 20 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 21 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

5.7

WS-30C(5)16 - Rheoliadau Da byw (Cofnodion, Adnabod a Symud) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 22 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 23 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

5.8

WS-30C(5)17 – Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 24 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 25 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Weinidog mewn perthynas â'r newid polisi ar gyfer tystysgrifau cymhwysedd ar gyfer lladd anifeiliaid, er mwyn egluro pam bod Llywodraeth Cymru wedi dilyn y dull hwn.

 

5.9

WS-30C(5)18 - Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol a Rhywogaethau Estron mewn Dyframaethu (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 26 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 27 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Nododd Aelodau fod y datganiad wedi'i osod 5 diwrnod ar ôl gosod y rheoliadau yn San Steffan a chytunwyd i fonitro datganiadau yn y dyfodol.

 

5.10

WS-30C(5)19 - Rheoliadau Piblinellau, Petrolewm, Gwaith Trydan a Stocio Olew (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 28 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 29 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

5.11

WS-30C(5)20 -Rheoliadau Protocol Nagoya (Cydymffurfio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 30 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 31 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

5.12

WS-30C(5)21 -Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

CLA(5)-30-18 – Papur 32 – Datganiad

CLA(5)-30-18 – Papur 33 - Sylwebaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

 

6.

Papurau i’w nodi

6.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Gofyn am ddatganoli cymhwysedd ar gyfer treth ar dir gwag yng Nghymru

CLA(5)-30-18 – Papur 34 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 

6.2

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)-30-18 – Papur 35 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

8.

Bil Awtistiaeth (Cymru): Adroddiad Drafft

CLA(5)-30-18 – Papur 36 – Adroddiad Drafft

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

 

9.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C: Diweddariad

CLA(5)-30-18 – Papur 37 – Diweddariad

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y diweddariad a chytunodd i dderbyn a thrafod sylwebaeth ar bob datganiad yn ei dro ar gyfer y prosesau craffu safonol yn Senedd y DU.

 

10.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amaethyddiaeth

CLA(5)-30-18 – Paper 38 – Papur Briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y briff a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Ymchwil.

 

11.

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018: Diweddariad

CLA(5)-30-18 – Paper 39 - Y wybodaeth ddiweddaraf

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y diweddariad gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu