Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Tanwen Summers 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/02/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-05-18 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)178 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-Ddeddfwriaeth) 2018

2.2

SL(5)177 - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2018

2.3

SL(5)179 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) (Diwygio) 2018

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)180 - Rheoliadau Gorfodi Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2018

CLA(5)-05-18 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-05-18 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-05-18 – Papur 4 – Adroddiad

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

5.

Blaenraglen waith

CLA(5)-05-18 – Papur 5 – Blaenraglen waith

 

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y flaenraglen waith.

 

6.

Y Pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth

CLA(5)-05-18 - Papur 6 - Materion Allweddol

 

 

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol.