Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Nodyn: 230(v5) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/10/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Mae’r Llywydd wedi cael gwybod, o dan Reol Sefydlog 12.58, y bydd y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd yn ateb cwestiynau ar ran y Prif Weinidog.

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.58 atebodd y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd gwestiynau ar ran y Prif Weinidog.

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

(45 munud)

3.

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer ymadawiad y DU â'r UE

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.47

 

(45 munud)

4.

Datganiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Paratoi'r economi yng Nghymru ar gyfer Brexit heb gytundeb

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.18

 

(45 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Paratoi'r economi wledig a'r sector pysgodfeydd ar gyfer Brexit heb gytundeb

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.07

 

(45 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Paratoi'r gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru ar gyfer Brexit heb gytundeb

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.36

 

(45 munud)

7.

Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Paratoi ein gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ar gyfer Brexit heb gytundeb

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.10

(15 munud)

8.

Cynnig i Gytuno ar y Penderfyniad Ariannol Mewn Perthynas â'r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

NDM7147 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Ymateb gan y Cwnsler Cyffredinol i adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.32

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7147 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Ymateb gan y Cwnsler Cyffredinol i adroddiad y Pwyllgor Cyllid

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

0

2

40


Derbyniwyd y cynnig.

9.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.42

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: