Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y_Senedd. Cyfarwyddiadau

Nodyn: 197(v2) 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 19/03/2019 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Datganiad gan y Dirprwy Lywydd

Gwnaeth y Dirprwy Lywydd ddatganiad yn cyfleu ei chydymdeimlad dwysaf, ar ran y Cynulliad, â phawb yr oedd y saethu yn Christchurch ac Utrecht wedi effeithio arnynt.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.31

Gofynnwyd y 7 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.28

(45 munud)

3.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Diweddaraf am Drafodaethau'r UE

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.09

(15 munud)

4.

Rheoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

NDM6994 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1.  Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Chwefror 2019.  

Dogfennau Ategol
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.02

NDM6994 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Chwefror 2019. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(15 munud)

5.

Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

NDM6995 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1.  Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Chwefror 2019.

Dogfennau Ategol
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.09

NDM6995 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Chwefror 2019.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

6.

Dadl: Dadansoddiad o Effaith Diwygio Lles Llywodraeth y DU ar Aelwydydd yng Nghymru

NDM6993 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi’r dadansoddiad empirig o effaith Diwygiadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig i’r System Les ar Aelwydydd yng Nghymru.

2. Yn cydnabod yr effaith negyddol ar fywydau’r bobl dlotaf a mwyaf agored i niwed yng Nghymru, ac yn gresynu at hynny.

Effaith diwygiadau lles ar aelwydydd yng Nghymru

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod dadansoddiad Llywodraeth Cymru o effaith diwygio lles.

2. Yn nodi sylwadau diweddar a wnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau ynghylch y broses o gyflwyno Credyd Cynhwysol a Thaliadau Annibyniaeth Personol, yn ogystal â'r camau a gymerwyd gan Lywodraeth y DU i ymdrin â phryderon dros weithredu'r ddau.

3. Yn nodi ymhellach bod Llywodraeth Cymru wedi cyfaddef mai cyflogaeth yw un o'r ffyrdd gorau o fynd i'r afael ag anghydraddoldeb, drwy ei Rhaglen Lywodraethu a'r cynllun gweithredu economaidd;

4. Yn pryderu, er bod cyflogaeth wedi cynyddu'n sylweddol ers 2010, bod adroddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 'A yw Cymru'n Decach?' yn nodi bod tlodi ac amddifadedd yn dal yn uwch yng Nghymru na gwledydd eraill Prydain; Cymru yw'r genedl leiaf cynhyrchiol yn y DU, ac mae enillion wythnosol canolrifol yng Nghymru yn is nag yn Lloegr a'r Alban.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cynllun cadarn ac ystyrlon i fynd i'r afael â thlodi, sy'n cynnwys targedau perfformiad clir a dangosyddion i fesur cynnydd.

House of Commons Hansard, 19 Tachwedd 2018 (Saesneg yn unig)

House of Commons Hansard, 11 Chwefror 2019  (Saesneg yn unig)

Y Gwir Anrh Amber Rudd AS - Araith - Closing the gap between intention and experience - 5 Mawrth 2019 (Saesneg yn unig)

Llywodraeth Cymru - Symud Cymru Ymlaen - Medi 2016

Llywodraeth Cymru - Ffyniant i bawb: cynllun gweithredu ar yr economi - Mai 2018

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - A Yw Cymru'n Decach? - 25 Hydref 2018

Gwelliant 2Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw am ddatganoli gwaith gweinyddol lles i Gymru fel y gellir rhoi mesurau lliniaru ar waith.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.15

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6993 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi’r dadansoddiad empirig o effaith Diwygiadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig i’r System Les ar Aelwydydd yng Nghymru.

2. Yn cydnabod yr effaith negyddol ar fywydau’r bobl dlotaf a mwyaf agored i niwed yng Nghymru, ac yn gresynu at hynny.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod dadansoddiad Llywodraeth Cymru o effaith diwygio lles.

2. Yn nodi sylwadau diweddar a wnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau ynghylch y broses o gyflwyno Credyd Cynhwysol a Thaliadau Annibyniaeth Personol, yn ogystal â'r camau a gymerwyd gan Lywodraeth y DU i ymdrin â phryderon dros weithredu'r ddau.

3. Yn nodi ymhellach bod Llywodraeth Cymru wedi cyfaddef mai cyflogaeth yw un o'r ffyrdd gorau o fynd i'r afael ag anghydraddoldeb, drwy ei Rhaglen Lywodraethu a'r cynllun gweithredu economaidd;

4. Yn pryderu, er bod cyflogaeth wedi cynyddu'n sylweddol ers 2010, bod adroddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 'A yw Cymru'n Decach?' yn nodi bod tlodi ac amddifadedd yn dal yn uwch yng Nghymru na gwledydd eraill Prydain; Cymru yw'r genedl leiaf cynhyrchiol yn y DU, ac mae enillion wythnosol canolrifol yng Nghymru yn is nag yn Lloegr a'r Alban.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cynllun cadarn ac ystyrlon i fynd i'r afael â thlodi, sy'n cynnwys targedau perfformiad clir a dangosyddion i fesur cynnydd.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

2

36

47

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Gwelliant 2Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw am ddatganoli gwaith gweinyddol lles i Gymru fel y gellir rhoi mesurau lliniaru ar waith.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

37

46

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig fel y’i diwygiwyd:

NDM6993 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi’r dadansoddiad empirig o effaith Diwygiadau Llywodraeth y Deyrnas Unedig i’r System Les ar Aelwydydd yng Nghymru.

2. Yn cydnabod yr effaith negyddol ar fywydau’r bobl dlotaf a mwyaf agored i niwed yng Nghymru, ac yn gresynu at hynny.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

2

9

47

Derbyniwyd y cynnig fel y’i diwygiwyd.

Am 16.52, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 10 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer dadl Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru).

(120 munud)

7.

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 8 Ionawr 2019.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

Grŵp 1: Taliadau gwaharddedig – terfynu contract

3, 4, 6, 7, 8, 10, 23, 24, 1, 2

Grŵp 2: Esboniadau drafftio

5, 28

Grŵp 3: Ad-dalu taliadau gwaharddedig

55, 57

Grŵp 4: Dirymu trwyddedau

56, 58

Grŵp 5: Taliadau a ganiateir

9, 64

Grŵp 6: Blaendaliadau cadw

29, 30, 31, 36, 37, 65, 66, 38, 67, 39, 40, 41, 42

Grŵp 7: Diffygdaliadau

32, 33, 62, 34, 63, 59, 27

Grŵp 8: Pwerau gwneud rheoliadau

35, 48, 49, 52, 51, 50

Grŵp 9: Awdurdodau gorfodi

11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,  20

Grŵp 10: Hysbysiadau cosb benodedig

43, 44

Grŵp 11: Awdurdodau gorfodi: rhannu gwybodaeth

45, 17, 21

Grŵp 12: Pŵer awdurdod trwyddedu i ddwyn achos troseddol

22

Grŵp 13: Cyfyngiadau ar roi hysbysiad ar gyfer meddiant

46, 54

Grŵp 14: Gwybodaeth a chanllawiau

25, 26, 47, 53

Grŵp 15: Dod i rym

60, 61

Dogfennau Ategol
Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o welliannau wedi’u didoli
Grwpio gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.02

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Derbyniwyd gwelliant 3, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 5, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 6, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

37

48

Gwrthodwyd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

37

48

Gwrthodwyd gwelliant 56.

Derbyniwyd gwelliant 7, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 8, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 9, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 10, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

37

48

Gwrthodwyd gwelliant 57.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

0

37

48

Gwrthodwyd gwelliant 58.

Derbyniwyd gwelliant 29, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 30, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 31, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 32, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 33, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

36

48

Gwrthodwyd gwelliant 62.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

38

1

9

48

Derbyniwyd gwelliant 34.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

2

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 63.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

1

2

48

Derbyniwyd gwelliant 64.

Derbyniwyd gwelliant 35, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 36, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 37, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

39

48

Gwrthodwyd gwelliant 65.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

39

48

Gwrthodwyd gwelliant 66.

Derbyniwyd gwelliant 38, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

39

48

Gwrthodwyd gwelliant 67.

Derbyniwyd gwelliant 39, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 41, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 42, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 11, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 12, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 13, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 43.

Derbyniwyd gwelliant 14, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 15, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 45.

Derbyniwyd gwelliant 16, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

9

48

Derbyniwyd gwelliant 17.

Derbyniwyd gwelliant 18, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 20, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 22, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 46, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 54, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 46 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 23 a 24.

Derbyniwyd gwelliant 25, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

9

48

Derbyniwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

30

48

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 48.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 51.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 50.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 59:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

0

29

48

Gwrthodwyd gwelliant 59.

Derbyniwyd gwelliant 27, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 28, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

0

28

48

Gwrthodwyd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

0

39

48

Gwrthodwyd gwelliant 60.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

38

46

Gwrthodwyd gwelliant 61.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

(15 munud)

8.

Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019

NDM6992 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

1.  Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Chwefror 2019.  

Dogfennau Ategol
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.45

NDM6992 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Chwefror 2019. 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

9.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.49

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu