Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Zoom

Amseriad disgwyliedig: 326 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 02/03/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf rhithwir, gyda’r Aelodau yn ymuno drwy gyswllt fideo.

 

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(15 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.22

 

(30 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Frechiadau COVID-19

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.46

 

(30 munud)

4.

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cynllun Tlodi Tanwydd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.22

 

(15 munud)

5.

Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021

NDM7602 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Chwefror 2021.

Dogfennau Ategol

Memorandwm Esboniadol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.00

NDM7602 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Chwefror 2021.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

 

(15 munud)

6.

Rheoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2021

NDM7603 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2021 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Chwefror 2021.

Dogfennau Ategol

Memorandwm Esboniadol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.02

NDM7603 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2021 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Chwefror 2021.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(15 munud)

7.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

NDM7601 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 19 Chwefror 2021.

Dogfennau Ategol

Memorandwm Esboniadol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.05

NDM7601 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 19 Chwefror 2021.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(15 munud)

8.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) (Rhif. 2)

NDM7604 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) (Rhif 2), i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Medi 2020 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) (Rhif 2) (Saesneg yn unig)

Dogfennau Ategol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.18

NDM7604 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) (Rhif 2), i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Medi 2020 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) (Rhif 2) (Saesneg yn unig)

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.24 cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 6 munud.

 

9.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Ni chafwyd Cyfnod Pleidleisio

(180 munud)

10.

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Senedd ar 23 Chwefror 2021.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1: Yr Argyfwng Hinsawdd a’r Argyfwng Ecolegol
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

2: Sgiliau Achub Bywyd a Chymorth Cyntaf
1, 3

3: Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
2, 4, 41, 6, 8, 9, 10, 42, 20, 21, 22, 40

4: Hanes ac amrywiaeth Cymru
43, 44, 46, 47, 48

5: Y Gymraeg a’r Saesneg
34, 45, 35, 36, 37, 39, 49, 50, 38

6: Mân welliannau a gwelliannau technegol
30, 32, 33

7: Gweithredu a chyngor
5, 7, 12 (tynnwyd gwelliant 11 yn ôl)

8: Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg
13, 23, 14, 24, 25, 26, 15, 27, 16, 28, 29, 17, 18, 19

9: Confensiynau’r Cenhedloedd Unedig
31

Dogfennau Ategol
Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) (fel y'i diwygiwyd yng Nghyfnod 2)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o welliannau wedi'u didoli
Grwpio gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.30

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Senedd ar 23 Chwefror 2021.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.57 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd tan 17.00.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

3

31

54

Gwrthodwyd gwelliant 51.

Tynnwyd gwelliant 1 yn ôl.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

31

53

Gwrthodwyd gwelliant 43.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

5

2

47

54

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Ni chynigiwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

29

54

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

4

1

53

Derbyniwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

2

33

54

Gwrthodwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

9

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

3

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

3

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

9

31

54

Gwrthodwyd gwelliant 54.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

2

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

3

3

48

54

Gwrthodwyd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

3

3

48

54

Gwrthodwyd gwelliant 36.

Ni chynigiwyd gwelliant 37.

Ni chynigiwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

3

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

2

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

4

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

1

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

2

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

1

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

2

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

2

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

7

3

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

2

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

2

41

54

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

2

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 21.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 48.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

20

2

32

54

Gwrthodwyd gwelliant 56.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 22.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

4

4

54

Derbyniwyd gwelliant 40.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

4

37

54

Gwrthodwyd gwelliant 57.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

5

53

Derbyniwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

50

3

1

54

Derbyniwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

2

33

54

Gwrthodwyd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

7

0

53

Derbyniwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

1

31

54

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Ni chynigiwyd gwelliant 58.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

2

33

54

Gwrthodwyd gwelliant 50.

Ni chynigiwyd gwelliant 38.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: