Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Amseriad disgwyliedig: 299(v5) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/11/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf rhithwir, gyda Aelodau yn ymuno drwy gyswllt fideo.

 

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Ni ofynnwyd y cwestiwn cyntaf. Gofynnwyd cwestiynau 2 - 8. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

 

(15 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.29

 

(45 munud)

3.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Mesurau Diogelu Iechyd ar ôl y Cyfnod Atal Byr

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.52

 

(30 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cymorth Strategol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.07

 

(45 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Dyfodol Gwasanaethau Rheilffyrdd - Manylion y trefniadau newydd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.33

 

(30 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Blwyddyn 4 y Rhaglen Tai Arloesol - Thema Dulliau Adeiladu Modern/Modiwlar

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.26

 

(0 munud)

7.

Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Y Cynllun Adfer Economaidd - Gohiriwyd tan 17 Tachwedd 2020

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem tan 17 Tachwedd 2020.

 

(0 munud)

8.

Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Diweddariad ar Ddigartrefedd - Tynnwyd yn ôl

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem yn ôl.

 

(0 munud)

9.

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd: Diweddariad ar Ddatblygiadau ym Mholisi Masnach y DU - I'w gyhoeddi fel Datganiad Ysgrifenedig

Cofnodion:

Cyhoeddwyd yr eitem fel datganiad ysgrifenedig.

 

(5 munud)

10.

Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

NDM7446 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36: Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

1) Adrannau 2 - 24;

2) Atodlen 2;

3) Adran 1;

4) Adrannau 25 - 38;

5) Atodlen 3;

6) Adrannau 40 - 50;

7) Atodlen 4;

8) Adran 51;

9) Adran 39;

10) Adran 53;

11) Atodlen 5;

12) Adrannau 54 - 56;

13) Atodlen 6;

14) Adran 57;

15) Atodlen 7;

16) Adrannau 58 - 63;

17) Atodlen 8;

18) Adrannau 64 - 66;

19) Adran 52;

20) Adrannau 67 - 87;

21) Atodlen 9;

22) Adrannau 88 - 114;

23) Atodlen 10;

24) Adrannau 115 - 135;

25) Atodlen 11;

26) Adran 136;

27) Atodlen 12;

28) Adran 137;

29) Atodlen 1;

30) Adrannau 138 - 160;

31) Atodlen 13;

32) Adrannau 161 - 163;

33) Atodlen 14;

34) Adrannau 164 - 174;

35) Teitl hir.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.50

NDM7446 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36: Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

1) Adrannau 2 - 24;

2) Atodlen 2;

3) Adran 1;

4) Adrannau 25 - 38;

5) Atodlen 3;

6) Adrannau 40 - 50;

7) Atodlen 4;

8) Adran 51;

9) Adran 39;

10) Adran 53;

11) Atodlen 5;

12) Adrannau 54 - 56;

13) Atodlen 6;

14) Adran 57;

15) Atodlen 7;

16) Adrannau 58 - 63;

17) Atodlen 8;

18) Adrannau 64 - 66;

19) Adran 52;

20) Adrannau 67 - 87;

21) Atodlen 9;

22) Adrannau 88 - 114;

23) Atodlen 10;

24) Adrannau 115 - 135;

25) Atodlen 11;

26) Adran 136;

27) Atodlen 12;

28) Adran 137;

29) Atodlen 1;

30) Adrannau 138 - 160;

31) Atodlen 13;

32) Adrannau 161 - 163;

33) Atodlen 14;

34) Adrannau 164 - 174;

35) Teitl hir.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(0 munud)

11.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2020 - Tynnwyd yn ôl

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem yn ôl.

 

(30 munud)

12.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020

NDM7445 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Hydref 2020.

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriath, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Memorandwm Esboniadol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.51

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7445 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 3) (Cymru) 2020 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Hydref 2020.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

17

54

Derbyniwyd y cynnig.

 

(15 munud)

13.

Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Ty Gwydr 2020

NDM7444 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Orchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Gorffennaf 2020.

Dogfennau Ategol

Adroddiad Fframwaith Cyffredin y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Memorandwm Esboniadol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.24

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7444 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Orchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Gorffennaf 2020.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

8

2

54

Derbyniwyd y cynnig.

 

(0 munud)

14.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) - Gohiriwyd tan 17 Tachwedd 2020

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem tan 17 Tachwedd 2020.

 

(0 munud)

15.

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar Reoliadau Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd (Addasiadau Canlyniadol) (Ymadael â'r UE) 2020 - Tynnwyd yn ôl

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem yn ôl.

 

(0 munud)

16.

Dadl: Ail Adroddiad Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru - Gohiriwyd tan 17 Tachwedd 2020

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem tan 17 Tachwedd 2020.

 

17.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.14D, am 18.44, cafodd y trafodion eu hatal dros dro er mwyn caniatáu egwyl technegol cyn y cyfnod pleidleisio.

 

Dechreuodd yr eitem am 18.51

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: