Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)

Cyflwynwyd Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) (y Bil) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 18 Mawrth 2020.

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad y Senedd i ddeddfu ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Senedd fel arfer.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 102KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar ddydd Iau 7 Mai 2020.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn dydd Iau 2 Gorffennaf 2020.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF, 117KB) ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 17 Mehefin 2020.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 08/06/2020

Dogfennau