Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Amseriad disgwyliedig: 132(v5) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/04/2018 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 2 gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet a’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Ysgrifennydd y Cabinet ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet a’r Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant ar ôl cwestiwn 2.

Pwynt o Drefn

Cododd David Melding Bwynt o Drefn o dan Reol Sefydlog 6.15 a Rheol Sefydlog 12.50 ynghylch y Llywodraeth yn cyhoeddi adolygiad o gyflenwad o dai fforddiadwy drwy ddatganiad ysgrifenedig. Cyfeiriodd at ardystiadau gan sefydliadau polisi tai, a roddwyd mewn datganiad i’r wasg gan y Llywodraeth, a oedd yn cyfeirio at bwysigrwydd yr adolygiad, ac roedd yn cwestiynu felly a oedd y cyhoeddiad yn fwy addas ar ffurf datganiad llafar.

Diolchodd y Llywydd i’r Aelod am ei Bwynt o Drefn, a nododd er bod busnes y Llywodraeth yn fater i Weinidogion Cymru, maent hwy yn atebol i’r Cynulliad. Nododd ei disgwyliad na ddylai Gweinidogion Cymru danseilio’r egwyddor honno drwy wneud cyhoeddiad polisi pwysig y tu allan i’r Siambr, fel bod yr Aelodau’n cael cyfle i graffu. Manteisiodd y Llywydd ar y cyfle i atgoffa’r Aelodau o gyfleoedd eraill sydd ar gael iddynt ddod â materion i’r Siambr os bydd y Llywodraeth yn methu â gwneud hynny, a’u gallu i wneud sylwadau am fusnes arfaethedig y Llywodraeth drwy’r Pwyllgor Busnes.

 

(0 muned)

3.

Cwestiynau Amserol

Ni ddewiswyd unrhyw gwestiynau amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau amserol.

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.28

Gwnaeth Mike Hedges ddatganiad i nodi 150 mlynedd ers Undeb Bedyddwyr Cymru.

Gwnaeth David Melding ddatganiad ar ganmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol.

(30 munud)

5.

Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) – penderfyniad y Cynulliad Cenedlaethol mewn perthynas â gweithdrefnau is-ddeddfwriaeth

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.31

(45 munud)

6.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.46

(60 munud)

7.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig – Diwygio llywodraeth leol

NDM6707 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi mai Papur Gwyrdd Llywodraeth Cymru – Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein Pobl – yw'r trydydd cynnig mewn tair blynedd a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ar ddiwygio llywodraeth leol.

2. Yn nodi hefyd fod yr awdurdodau lleol yn gweithio tuag y trefniadau rhanbarthol a gyflwynwyd gan ragflaenydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus.

3. Yn gresynu fod y cynnig diweddaraf wedi achosi cyfnodau parhaus o ansicrwydd i gynghorau a'u staff rheng flaen.

4. Yn pryderu am y natur o'r brig i'r bôn gyson o ran diwygio llywodraeth leol yng Nghymru, fel y dangosir gan y diffyg ymgysylltiad ystyrlon ag arweinwyr cynghorau a Phrif Weithredwyr wrth baratoi'r papur hwn, yn ogystal ag absenoldeb dadansoddiad strategol o’r costau a’r manteision ar y cynigion blaenorol i ddiwygio llywodraeth leol.

Dogfen Ymgynghori Papur Gwyrdd Llywodraeth Cymru - Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein Pobl

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1. Julie James (Gorllewin Abertawe)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

1. Yn nodi Papur Gwyrdd Llywodraeth Cymru - Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein Pobl - sy’n destun ymgynghoriad ar hyn o bryd.

2. Yn nodi nad yw’r patrwm presennol o 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn gynaliadwy.

[Os derbynnir gwelliant 1, caiff gwelliannau 2 a 3 eu dad-ddethol]

Gwelliant 2. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Ychwanegu fel pwynt newydd ar ôl pwynt 2 ac ailrifo yn unol â hynny:

Yn gresynu'r llymder sydd wedi arwain at doriadau enbyd i gyllidebau llywodraeth leol ers sawl blwyddyn, a’r ansicrwydd parhaus y mae cynghorau yn ei wynebu o ran eu sefyllfa ariannol ac ad-drefnu posibl.

Gwelliant 3. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Ychwanegu fel pwynt newydd ar ôl pwynt 3 ac ailrifo yn unol â hynny: 

Yn gresynu at ddiffyg cydnabyddiaeth yr Ysgrifennydd Cabinet am bwysigrwydd cynnal perthynas, a chydweithio adeiladol rhwng Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol.

Gwelliant 4. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Ychwanegu fel pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn credu y dylai unrhyw gynigion ar gyfer ad-drefnu llywodraeth leol fod gyda’r bwriad o gryfhau democratiaeth leol, integreiddio iechyd a gofal, cryfhau’r Iaith Gymraeg a chynnig gwasanaethau mwy effeithiol i’w defnyddwyr.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.11

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio

NDM6707 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi mai Papur Gwyrdd Llywodraeth Cymru – Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein Pobl – yw'r trydydd cynnig mewn tair blynedd a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru ar ddiwygio llywodraeth leol.

2. Yn nodi hefyd fod yr awdurdodau lleol yn gweithio tuag y trefniadau rhanbarthol a gyflwynwyd gan ragflaenydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus.

3. Yn gresynu fod y cynnig diweddaraf wedi achosi cyfnodau parhaus o ansicrwydd i gynghorau a'u staff rheng flaen.

4. Yn pryderu am y natur o'r brig i'r bôn gyson o ran diwygio llywodraeth leol yng Nghymru, fel y dangosir gan y diffyg ymgysylltiad ystyrlon ag arweinwyr cynghorau a Phrif Weithredwyr wrth baratoi'r papur hwn, yn ogystal ag absenoldeb dadansoddiad strategol o’r costau a’r manteision ar y cynigion blaenorol i ddiwygio llywodraeth leol.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

37

55

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1. Julie James (Gorllewin Abertawe)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

1. Yn nodi Papur Gwyrdd Llywodraeth Cymru - Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein Pobl - sy’n destun ymgynghoriad ar hyn o bryd.

2. Yn nodi nad yw’r patrwm presennol o 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn gynaliadwy.

[Os derbynnir gwelliant 1, caiff gwelliannau 2 a 3 eu dad-ddethol]

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

21

55

Derbyniwyd gwelliant 1.

Gan fod gwelliant 1 wedi’i dderbyn, cafodd gwelliannau 2 a 3 eu dad-ddethol.

Gwelliant 4. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Ychwanegu fel pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn credu y dylai unrhyw gynigion ar gyfer ad-drefnu llywodraeth leol fod gyda’r bwriad o gryfhau democratiaeth leol, integreiddio iechyd a gofal, cryfhau’r Iaith Gymraeg a chynnig gwasanaethau mwy effeithiol i’w defnyddwyr.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

5

4

55

Derbyniwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig fel y’i diwygiwyd:

NDM6707 Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi Papur Gwyrdd Llywodraeth Cymru - Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein Pobl - sy’n destun ymgynghoriad ar hyn o bryd.

2. Yn nodi nad yw’r patrwm presennol o 22 awdurdod lleol yng Nghymru yn gynaliadwy.

3. Yn credu y dylai unrhyw gynigion ar gyfer ad-drefnu llywodraeth leol fod gyda’r bwriad o gryfhau democratiaeth leol, integreiddio iechyd a gofal, cryfhau’r Iaith Gymraeg a chynnig gwasanaethau mwy effeithiol i’w defnyddwyr.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

8

13

55

Derbyniwyd y cynnig fel y’i diwygiwyd.

 

(30 munud)

8.

Dadl Plaid Cymru – Y bwriad i ailenwi Ail Bont Hafren

NDM6706 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn galw ar Lywodraeth y DU i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y bwriad i ailenwi Ail Bont Hafren.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1. Julie James (Gorllewin Abertawe)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi’r ffaith bod ail Bont Hafren wedi cael ei hailenwi gan Lywodraeth y DU, sydd â’r cyfrifoldeb drosti.

2. Yn croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gynnal ymgynghoriadau lleol ar enwi pontydd newydd ar gefnffyrdd yng Nghymru.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.13

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliant o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM6706 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn galw ar Lywodraeth y DU i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y bwriad i ailenwi Ail Bont Hafren.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

1

40

55

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1. Julie James (Gorllewin Abertawe)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi’r ffaith bod ail Bont Hafren wedi cael ei hailenwi gan Lywodraeth y DU, sydd â’r cyfrifoldeb drosti.

2. Yn croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gynnal ymgynghoriadau lleol ar enwi pontydd newydd ar gefnffyrdd yng Nghymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

1

9

55

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig fel y’i diwygiwyd:

NDM6706 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi’r ffaith bod ail Bont Hafren wedi cael ei hailenwi gan Lywodraeth y DU, sydd â’r cyfrifoldeb drosti.

2. Yn croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gynnal ymgynghoriadau lleol ar enwi pontydd newydd ar gefnffyrdd yng Nghymru.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

1

9

54

Derbyniwyd y cynnig fel y’i diwygiwyd.

 

(30 munud)

9.

Dadl Plaid Cymru – Y grant ar gyfer gwisg ysgol

NDM6709 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ailsefydlu’r grant ar gyfer gwisg ysgol.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1. Julie James (Gorllewin Abertawe)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi bwriad Llywodraeth Cymru i gael gwared â’r grant gwisg ysgol a chyflwyno polisi mwy hyblyg yn ei le sy’n gweddu’n well i anghenion dysgwyr difreintiedig.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.39

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio

NDM6709 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ailsefydlu’r grant ar gyfer gwisg ysgol.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

29

55

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1. Julie James (Gorllewin Abertawe)

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi bwriad Llywodraeth Cymru i gael gwared â’r grant gwisg ysgol a chyflwyno polisi mwy hyblyg yn ei le sy’n gweddu’n well i anghenion dysgwyr difreintiedig.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

26

55

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig fel y’i diwygiwyd:

NDM6709 Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi bwriad Llywodraeth Cymru i gael gwared â’r grant gwisg ysgol a chyflwyno polisi mwy hyblyg yn ei le sy’n gweddu’n well i anghenion dysgwyr difreintiedig.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

26

55

Derbyniwyd y cynnig fel y’i diwygiwyd.

 

10.

Cyfnod Pleidleisio

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.44, canwyd y gloch am 19.11 a gohiriwyd y cyfarfod gan ailgynnull am 19.16 ar gyfer y cyfnod pleidleisio.

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

11.

Dadl Fer

NDM6708 David Rees (Aberafan)

Gwead cymdeithasol a lles cymunedau’r cymoedd yn y dyfodol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 19.20

NDM6708 David Rees (Aberafan)

Gwead cymdeithasol a lles cymunedau’r cymoedd yn y dyfodol