Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 53(v5) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/02/2017 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofnod y Trafodion

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Mae’r Llywydd wedi cael gwybod, o dan Reol Sefydlog 12.58, y bydd Arweinydd y Tŷ yn ateb cwestiynau ar ran Prif Weinidog Cymru.

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Arweinydd y Tŷ ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.58, atebodd Arweinydd y Tŷ ar ran y Prif Weinidog.

 

Gofynnwyd cwestiynau 1-3 a 5-9. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i Arweinydd y Tŷ ar ôl cwestiwn 2.

Pwynt o Drefn

Cododd Rhun ap Iorwerth Bwynt o Drefn ynghylch sylwadau a wnaed gan Arweinydd Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig am ymddygiad Leanne Wood AC a Jonathan Edwards AS yn ystod ymgyrch ar ddyfodol ysgol yn Llangennech.

Atgoffwyd yr Aelodau gan y Llywydd i ddangos cwrteisi bob amser yn y Siambr tuag at gyd-Aelodau etholedig ac Aelodau Seneddol.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

(45 munud)

3.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: Gwerthusiad Annibynnol o Fodel Ymateb Clinigol y Gwasanaethau Ambiwlans Brys

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.25

(45 munud)

4.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Adolygiad Addysg ac Argymhellion y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.01

(45 munud)

5.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Dyfodol Gwasanaethau Bysiau Lleol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.38

(30 munud)

6.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Cyllid Arloesol: Model Buddsoddi Cydfuddiannol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.32

(60 munud)

7.

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

NDM6241 Rebecca Evans (Gŵyr):

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

Gosodwyd Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 7 Tachwedd 2016.

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 10 Chwefror 2017.

Dogfennau Ategol
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.15

 

NDM6241 Rebecca Evans (Gŵyr):

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

 

Gosodwyd Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 7 Tachwedd 2016.

 

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 10 Chwefror 2017.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(5 munud)

8.

Cynnig i gymeradwyo'r Penderfyniad Ariannol ynghylch Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

NDM6242 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.23

 

NDM6242 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

9.

Cyfnod pleidleisio