Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt: Michael Kay 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod. Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(09:00-09:05)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Cwrdd â’r Heriau Ariannol sy’n Wynebu Llywodraeth Leol yng Nghymru: Llythyr gan y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus (6 Tachwedd 2014)

Dogfennau ategol:

2.2

Llywodraethiant Byrddau Iechyd GIG Cymru: Llythyr gan Dr Andrew Goodall (10 Tachwedd 2014)

Dogfennau ategol:

2.3

Cyfrifon Cyfunol Blynyddol Llywodraeth Cymru 2013-14: Llythyr gan Syr Derek Jones (14 Tachwedd 2014)

Dogfennau ategol:

2.4

Trefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Llythyr gan Dr Andrew Goodall (18 Tachwedd 2014)

Dogfennau ategol:

2.5

Swyddfa Archwilio Cymru: Llythyr gan Jocelyn Davies AC (18 Tachwedd 2014)

Dogfennau ategol:

(09:05-10:30)

3.

Cwrdd â’r Heriau Ariannol sy’n Wynebu Llywodraeth Leol yng Nghymru

Briff ymchwil

 

Y Cynghorydd Dyfed Wyn Edwards – Arweinydd Cyngor Gwynedd

Y Cynghorydd Andrew Morgan – Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Christopher Lee - Cyfarwyddwr Grŵp, Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Neil Moore – Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg

Sian Davies – Rheolwr Gyfarwyddwr, Cyngor Bro Morgannwg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1Holodd y Pwyllgor y Cynghorydd Dyfed Wyn Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Christopher Lee, Cyfarwyddwr Grŵp, Gwasanaethau Corfforaethol a Rheng Flaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Y Cynghorydd Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg a Sian Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyngor Bro Morgannwg, yn fanwl am gwrdd â’r heriau ariannol sy’n wynebu llywodraeth leol.

 

(10:30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 5

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10:30-11:00)

5.

Cwrdd â’r Heriau Ariannol sy’n Wynebu Llywodraeth Leol yng Nghymru: Ystyried y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd, a chytunwyd y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu, gan dynnu sylw Llywodraeth Cymru at nifer o faterion a godwyd yn ystod y cyfarfod.

 

5.2 Bydd Swyddfa Archwilio Cymru yn darparu nodyn ar adroddiad diweddar y Swyddfa Archwilio Genedlaethol ar Gynaliadwyedd Ariannol Awdurdodau Lleol [yn Lloegr] 2014.