Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09:00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.

1.2       Croesawodd y Cadeirydd Nick Ramsay i'r Pwyllgor fel Aelod a diolchodd i Paul Davies am ei waith, gan hysbysu’r Aelodau y byddai'n ysgrifennu ato.

 

(09:00- 09:05)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papurau.

 

2.1

Cyllid addysg uwch: Llythyr gan Darren Millar AC (30 Gorffennaf 2014)

Dogfennau ategol:

2.2

Y Bil Addysg Uwch (Cymru): Llythyr gan Addysg Uwch Cymru (31 Gorffennaf 2014)

Dogfennau ategol:

2.3

Adroddiad Alldro Llywodraeth Cymru 2012-13: Llythyr gan y Gweinidog Cyllid (5 Awst 2014)

Dogfennau ategol:

2.4

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Llythyr gan y Gweinidog Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth (29 Awst 2014)

Dogfennau ategol:

(09:05-10:05)

3.

Ymchwiliad i'r arferion gorau o ran y gyllideb - Rhan II: Sesiwn dystiolaeth 1

Fideogynadledda

 

FIN(4)-15-14 papur 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Laura van Geest - Cyfarwyddwr, Canolfan CPB yr Iseldiroedd ar gyfer Dadansoddi Polisi Economaidd

Suyker Wim - Arweinydd Rhaglenni, Canolfan CPB yr Iseldiroedd ar gyfer Dadansoddi Polisi Economaidd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Laura van Geest, Cyfarwyddwr, a

Wim Suyker, Arweinydd y Rhaglen yn y Biwro CPB yr Iseldiroedd ar gyfer Dadansoddi Polisi Economaidd, yn Rhan II o’r ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol

 

 

(10:15-11:15)

4.

Ymchwiliad i'r arferion gorau o ran y gyllideb - Rhan II: Sesiwn dystiolaeth 2

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Robert Chote - Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Robert Chote, Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb y Gyllideb, yn Rhan II o’r ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol.

 

 

(11:15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 6, 7, 8 a 9, ac Eitem 1 y cyfarfod a gynhelir ar 2 Hydref 2014

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:15-11:45)

6.

Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol - Rhan II: Trafod y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11:45-12:00)

7.

Y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru): Goblygiadau Ariannol y Bil

FIN(4)-15-14 papur 2

 

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r papur briffio ar y Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru), gan gytuno y byddent yn gwahodd Bethan Jenkins AC, yr Aelod sy’n Gyfrifol, i ateb cwestiynau ar oblygiadau ariannol y Bil fel y mae ar hyn o bryd. 

 

7.2 Cytunodd Ann Jones i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ar y gwaith craffu ariannol ar y Bil wrth i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg graffu arno yng Nghyfnod 1.

 

(12:00-12:15)

8.

Swyddfa Archwilio Cymru: Adroddiad ar ganfyddiadau'r archwiliad o gyfrifon 2013 - 2014

FIN(4)-15-14 papur 3

 

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau'r papur gan RSM Tenon ar Adroddiadau Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru a Chyfrifon 2013-14 a chytunwyd nad oeddent am i gynrychiolydd o RSM Tenon fod yn bresennol wrth i’r Pwyllgor drafod Adroddiadau Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru a Chyfrifon 2013-14 ym mis Tachwedd.

 

8.2 Bydd y Clerc yn ysgrifennu at RMS Tenon yn rhoi gwybod am y penderfyniad hwn, gan hefyd wneud cais am grynodeb byr o'r papur.

 

(12:15-12:30)

9.

Y flaenraglen waith

FIN(4)-15-14 papur 4

 

Cofnodion:

9.1 Nododd yr Aelodau'r rhaglen waith. Trafododd yr Aelodau’r posibilrwydd o ymweld â Senedd yr Alban a bydd yn rhoi gwybod i'r Clerc os ydynt ar gael. Awgrymodd yr Aelodau hefyd feysydd gwaith ar gyfer ymholiadau yn y dyfodol a fydd yn cael ei ystyried yn nes ymlaen.