Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Price 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

(09:30)

2.

Papurau i’w nodi

2a

Ymchwiliad i Ardaloedd Menter yng Nghymru - Adborth ar ymweliadau’r Pwyllgor ag Ardaloedd Menter Ynys Môn a Dyfrffordd y Daugleddau

FIN(4)-13-13 papur 1 – Ardal Fenter Ynys Môn

FIN(4)-13-13 papur 2 – Ardal Fenter Dyfrffordd y Daugleddau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

(09:30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn: Eitemau 4, 5, 6 a 7

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

(09:30 - 10:00)

4.

Goblygiadau Ariannol y Bil Sector Amaethyddol

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor oblygiadau ariannol y Bil a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog (gan anfon copi at bob Aelod) yn amlinellu eu pryderon cyn ail ddarlleniad y Bil.

(10:00 - 11:00)

5.

Ymchwiliad i Gyllido Addysg Uwch - Sesiwn friffio gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Dr David Blaney, Prif Weithredwr, CCAUC

Celia Hunt, Pennaeth Sgiliau, Addysg a Chyllido, CCAUC

Bethan Owen, Pennaeth Ymgysylltu Sefydliadol, CCAUC

Cofnodion:

5.1 Rhoddodd cynrychiolwyr o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) drosolwg i’r Pwyllgor o sut y caiff Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru eu hariannu.

5.2 Cytunodd HEFCW i ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

Nodyn ar gyllid yr UE ar gyfer ymchwil ac arloesedd sy’n mynd drwy Sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru.

(11:00 - 11:30)

6.

Adolygiad o’r flwyddyn

FIN(4)-13-13 papur 3

Cofnodion:

6.1 Gwahoddwyd y Pwyllgor i adolygu ei waith dros y flwyddyn flaenorol.

(11:30 - 12:00)

7.

Rheoli Asedau yn y Sector Cyhoeddus - trafod yr adroddiad drafft

FIN(4)-13-13 papur 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chymeradwyodd yr adroddiad yn amodol ar fân newidiadau drafftio.

Trawsgrifiad