Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Sesiwn graffu gyffredinol gyda Chomisiynydd y Gymraeg

I gynnwys trafod Adroddiad y Comisiynydd, ‘Fy Iaith, Fy Iechyd: Ymholiad i’r Gymraeg mewn Gofal Sylfaenol’.

 

·         Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

·         Gwenith Price, Cyfarwyddwr Strategol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

3.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mehefin.

 

3.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) - Adroddiad Grŵp Technegol Cymhwysedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

3.2

Llythyr gan Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30 - 11.15)

5.

Ymchwiliad i wasanaethau orthodontig yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar ei ymchwiliad i wasanaethau orthodontig yng Nghymru a chytunodd arno, yn amodol ar fân newidiadau.

 

(11.15 - 11.30)

6.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor: amserlen tymor yr hydref

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref a chytunodd arno.