Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie Morgan, William Powell a Russell George.  David Rees yn bresennol fel dirprwyon.

2.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

2.1.1 Nododd Aelodau'r Pwyllgor y papurau.

2.1

'Dyfodol Ynni Craffach i Gymru?' - Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth

Dogfennau ategol:

2.2

Cynnig i ddiddymu’r Ddeddf Hawliau Dynol a chyflwyno Bil Hawliau Dynol Prydeinig yn ei lle: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Cyd-bwyllgor ar Hawliau Dynol at y Llywydd

Dogfennau ategol:

2.3

Ymchwiliad i gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig - Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd

Dogfennau ategol:

2.4

Craffu ar y Gyllideb: Ymateb gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd (Papur 9)

Dogfennau ategol:

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd Aelodau'r Pwyllgor y cynnig.

(09.30-10.00)

4.

Briff ar adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: 'Datblygiad Cyfoeth Naturiol Cymru'

Matthew Mortlock, Cyfarwyddwr Archwilio Perfformiad, Swyddfa Archwilio Cymru

Alastair McQuaid, Rheolwr Archwilio Perfformiad, Swyddfa Archwilio Cymru

Sophie Knott, Archwilydd Perfformiad, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Mae fersiwn electronig o'r adroddiad ar gael yma.

Cofnodion:

4.1 Cafodd Aelod o'r pwyllgor bapur briffio gan swyddogion Swyddfa Archwilio Cymru ar yr Adroddiad 'Datblygiad Cyfoeth Naturiol Cymru'.

(10.00-11.00)

5.

Ymchwiliad i 'Dyfodol ynni craffach i Gymru?' - trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft.

(11.00-11.30)

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – y Bil Tai a Chynllunio

Cofnodion:

6.1 Cytunodd yr Aelod i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru.