Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rebecca Evans a Llyr Huws Gruffydd.  Roedd Mark Drakeford ac Alun Ffred Jones yn dirprwyo ar eu rhan.

(09.30 - 11.30)

2.

Ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru - Tystiolaeth am ynni'r môr ac ynni'r llanw

09.30 – 10.30

 

Dr Miles Willis, Rheolwr Prosiectau, Sefydliad Ymchwil Carbon IselMorol

          E&S(4)-08-12 papur 1

Tonia Forsyth, Rheolwr Rhwydwaith, Marine Energy Pembrokeshire

          E&S(4)-08-12 papur 2

 

10.30 – 11.30

 

Dr Dickon Howell, Pennaeth Trwyddedu Morol, Marine Management Organisation

          E&S(4)-08-12 papur 3

Dr David Tudor, Uwch Reolwr Polisi a Chynllunio Morol, Ystad y Goron

Toby Gethin, Ymgynghorydd Caniatáu, Ystad y Goron

          E&S(4)-08-12 papur 4

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion y cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor ar ynni’r môr mewn perthynas â’r ymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru.  

(11.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 4.

(11.30 - 11.45)

4.

Ymchwiliad i’r diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Llythyron drafft y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyron drafft gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Chwefror

          E&S(4)-06-12 cofnodion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Chwefror.

Trawsgrifiad