Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

2.1

CLA80 - Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 20 Ionawr 2012. Fe’u gosodwyd ar 26 Ionawr 2012. Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

2.2

CLA81 - Gorchymyn Cyngor Addysg Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Ychwanegol) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 20 Ionawr 2012. Fe’i gosodwyd ar 26 Ionawr 2012. Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

2.3

CLA82 - Gorchymyn Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 20 Ionawr 2012. Fe’i gosodwyd ar 26 Ionawr 2012. Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

2.4

CLA83 - Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Cyfansoddiad) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 20 Ionawr 2012. Fe’u gosodwyd ar 26 Ionawr 2012. Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

 

2.5

CLA84 - Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Disgyblu) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 20 Ionawr 2012. Fe’u gosodwyd ar 26 Ionawr 2012. Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1(2)

 

 

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

4.

Gohebiaeth y Pwyllgor

4.1

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol mewn perthynas â'r Bil Diwygio Lles

Papurau:

CLA(4)-03-12 (p1) – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc at y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol, dyddiedig 12 Ionawr 2012

CLA(4)-03-12 (p1) – Atodiad 1

CLA(4)-03-12 (p1) – Atodiad 2

CLA(4)-03-12 (p2) – Ymateb y Dirprwy Weinidog, dyddiedig 16 Ionawr 2012

CLA(4)-03-12 (p3) – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol dyddiedig 23 Ionawr 2012

CLA(4)-03-12 (p3) – Atodiad 1

 

Dogfennau ategol:

4.2

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar ddewis y weithdrefn gadarnhaol neu'r weithdrefn negyddol mewn is-ddeddfwriaeth

CLA(4)-03-12 (p4) – Llythyr gan Theodore Huckle QC, y Cwnsler Cyffredinol, at y Cadeirydd, dyddiedig 24 Ionawr 2012

CLA(4)-03-12 (p4) Atodiad

 

Dogfennau ategol:

5.

Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol

5.1

Sesiwn dystiolaeth gyda Carl Sargeant AC, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

 

·         Carl Sargeant AC, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, Llywodraeth Cymru

·         Stephen Phipps, Tîm Moeseg a Rheoleiddio

  • Louise Gibson, Cyfreithiwr

 

 

CLA(4)-01-12 (p1) – Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol

CLA(4)-01-12 (p2) – Memorandwm Esboniadol i’r Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

6.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

CLA(4)-02-12 - Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2012

Papurau i’w nodi:

CLA(4)-02-12- Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2012

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn:

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi

 

8.

Ystyried y dystiolaeth ar Fil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru)