Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

2.1

CLA76 - Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu'r Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) (Rhif 2) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 4 Ionawr 2012. Fe’u gosodwyd ar 6 Ionawr 2012. Yn dod i rym ar 1 Chwefror 2012.

 

 

 

2.2

CLA77 - Rheoliadau Panel Cynghori Comisiynydd y Gymraeg (Penodi) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 11 Ionawr 2012. Fe’u gosodwyd ar 12 Ionawr 2012. Yn dod i rym ar 6 Chwefror 2012.

 

2.3

CLA78 - Rheoliadau Cynhyrchion Penodedig o Tsieina (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 11 Ionawr 2012. Fe’u gosodwyd ar 12 Ionawr 2012. Yn dod i rym ar 12 Ionawr 2012.

 

2.4

CLA79 - Rheoliadau'r Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 10 Ionawr 2012. Fe’u gosodwyd ar 12 Ionawr 2012. Yn dod i rym yn unol â rheoliadau 1(2) a (3).

 

 

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

Dim

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

4.

The Local Better Regulation Office (Dissolution and Transfer of Functions Etc) Order 2011

Papurau:

CLA(4)-02-12 (p1) - The Local Better Regulation Office (Dissolution and Transfer of Functions Etc) Order 2011 (Saesneg yn unig)

CLA(4)-02-12 (p2) - Memorandwm Esboniadol i The Local Better Regulation Office (Dissolution and Transfer of Functions Etc) Order 2011 (Saesneg yn unig)

CLA(4)-02-12(p3) - Cynnig cydsyniad (Saesneg yn unig)

CLA(4)-02-12(p4) – Nodyn briffio gan y Gwasanaeth Cyfreithiol ar The Local Better Regulation Office (Dissolution and Transfer of Functions Etc) Order 2011

 

 

 

Dogfennau ategol:

5.

Gohebiaeth y Pwyllgor

5.1

CLA59 - Rheoliadau Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2011

CLA(4)-02-12(p5) – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog, dyddiedig 2 Rhagfyr 2011

CLA(4)-02-12(p6) – Ymateb y Gweinidog, dyddiedig 10 Ionawr 2012 (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

6.

Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol

6.1

Sesiwn dystiolaeth gyda Carl Sargeant AC, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

Papurau:

CLA(4)-01-12 (p1) - Bil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru)

CLA(4)-01-12 (p2) – Memorandwm Esboniadol ar Fil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru)

 

Yn bresennol:

  • Carl Sargeant AC, y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, Llywodraeth Cymru
  • Stephen Phipps, y Tîm Moeseg a Rheoleiddio
  • Louise Gibson, Cyfreithiwr

 

Dogfennau ategol:

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Papur i’w nodi:

CLA(4)-01-12 Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2012

 

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad

8.

Gwahoddir y Pwyllgor i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi):

Caiff pwyllgor benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod neu unrhyw ran o gyfarfod:

(vi) lle mae’r pwyllgor yn cyd-drafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi.

 

9.

Ystyried y dystiolaeth ar Fil Is-ddeddfau Llywodraeth Leol (Cymru)