Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

2.1

CLA18 – Rheoliadau Cig Dofednod (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 12 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 13 Gorffennaf 2011. Yn dod i rym ar 15 Awst 2011.

2.2

CLA21 - Rheoliadau Toddyddion Echdynnu mewn Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 25 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 25 Gorffennaf 2011. Yn dod i rym ar 15 Awst 2011.

2.3

CLA22 - Rheoliadau Tai (Prynu Buddiannau Ecwitïol) (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 26 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 27 Gorffennaf 2011. Yn dod i rym ar 19 Awst 2011.

2.4

CLA23 - Rheoliadau Tai (Benthyciadau Ffioedd Gwasanaeth) (Diwygio) (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 26 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 27 Gorffennaf 2011. Yn dod i rym ar 19 Awst 2011

2.5

CLA24 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Diwygiadau i Drefniadau Asesu Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3) (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 29 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 3 Awst 2011. Yn dod i rym ar 1 Medi 2011.

2.6

CLA25 - Rheoliadau Adroddiadau Blynyddol Llywodraethwyr Ysgolion (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 29 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 3 Awst 2011. Yn dod i rym ar 1 Medi 2011.

2.7

CLA26 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 31 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 4 Awst 2011. Yn dod i rym yn unol â rheoliad 1.

2.8

CLA27 - Rheoliadau Gwybodaeth am Ddisgyblion (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 29 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 4 Awst 2011. Yn dod i rym ar 1 Medi 2011.

2.9

CLA28 - Rheoliadau Adroddiad Pennaeth i Rieni a Disgyblion sy'n Oedolion (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 29 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 4 Awst 2011. Yn dod i rym ar 1 Medi 2011.

2.10

CLA29 - Rheoliadau Gwybodaeth Ysgolion (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 29 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 4 Awst 2011. Yn dod i rym ar 1 Medi 2011.

2.11

CLA30 - Rheoliadau Perfformiad Ysgol a Thargedau Absenoldeb (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 29 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 4 Awst 2011. Yn dod i rym ar 1 Medi 2011.

2.12

CLA33 - Rheoliadau Gwybodaeth am Berfformiad Ysgolion (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 3 Awst 2011. Fe’u gosodwyd ar 8 Awst 2011. Yn dod i rym ar 1 Medi 2011.

2.13

CLA34 - Rheoliadau Addysg (Ffioedd Myfyrwyr, Dyfarniadau a Chymorth) (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 9 Awst 2011. Fe’u gosodwyd ar 10 Awst 2011. Yn dod i rym ar 31 Awst 2011.

2.14

CLA35 - Gorchymyn Cocos a Chregyn Gleision (Ardal Benodedig) (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 10 Awst 2011. Fe’u gosodwyd ar 11 Awst 2011. Yn dod i rym ar 1 Medi 2011.

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol

3.1

CLA17 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Trefniadau Pryderon, Cwynion ac Iawn) (Cymru) (Diwygio) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 11 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 12 Gorffennaf 2011. Yn dod i rym ar 3 Awst 2011.

Dogfennau ategol:

3.2

CLA19 - Rheoliadau Cymwysterau a Chofrestru Prifathrawon (Cymru) (Diwygio) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 15 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 19 Gorffennaf 2011. Yn dod i rym ar 1 Medi 2011.

Dogfennau ategol:

3.3

CLA20 - Rheoliadau Dosbarthu Carcasau Eidion a Moch (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 21 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 25 Gorffennaf 2011. Yn dod i rym ar 1 Medi 2011.

Dogfennau ategol:

3.4

CLA31 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu wrth Dderbyn i'r Cyfnod Sylfaen) (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 29 Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 4 Awst 2011. Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(2).

Dogfennau ategol:

3.5

CLA32 - Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Trefniadau Asesu Diwedd y Cyfnod Sylfaen a Dirymu Trefniadau Asesu'r Cyfnod Allweddol Cyntaf) (Cymru) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar Gorffennaf 2011. Fe’u gosodwyd ar 5 Awst 2011. Yn dod i rym ar 1 Medi 2011.

Dogfennau ategol:

3.18

CLA36 - Gorchymyn Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (Amrywio Atodlenni 5 ac 8) (Cymru a Lloegr) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 11 Awst 2011. Fe’u gosodwyd ar 22 Awst 2011.  Yn dod i rym ar 1 Hydref 2011.

Dogfennau ategol:

3.7

CLA37 - Rheoliadau Codi Tâl am Fagiau Siopa Untro (Cymru) (Diwygio) 2011

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 2 Medi 2011. Fe’u gosodwyd ar 7 Medi 2011.  Yn dod i rym ar 1 Hydref 2011.

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

Dim

4.

Gohebiaeth y Pwyllgor

4.1

CLA5 - Gorchymyn Hawl Plentyn i Wneud Hawliad Gwahaniaethu ar sail Anabledd (Ysgolion) (Cymru) 2011

Papurau:

Dogfennau ategol:

4.2

A581 - Rheoliadau Gwastraff (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2011

Papurau:

Dogfennau ategol:

4.3

CSI1 - Rheoliadau’r Diwydiant Dwr (Cynlluniau ar gyfer Mabwysiadu Carthffosydd Preifat) 2011

Papurau:

Dogfennau ategol:

4.4

Offerynnau Statudol a osodwyd cyn neu yn ystod diddymiad y Trydydd Cynulliad: Rheoliadau Ffïoedd Gofal Cymdeithasol

Papurau:

 

Dogfennau ategol:

4.5

CLA10 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2011

Papurau:

 

Dogfennau ategol:

4.6

Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Portffolios a Chyfrifoldebau’r Pwyllgorau yn y Pedwerydd Cynulliad

Papurau:

Dogfennau ategol:

4.7

Llythyr gan Gadeirydd y Comisiwn ar Fesur Iawnderau, Syr Leigh Lewis, at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, David Melding

Papurau:

CLA(4)-05-11(p.13)Gwybodaeth am y Comisiwn, gan gynnwys yr aelodaeth a’i gylch gorchwyl llawn http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130128112038/http://justice.gov.uk/about/cbr

Dogfennau ategol:

5.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Trawsgrifiad

Er mwyn gweld trawsgrifiad y cyfarfod, cliciwch yma