Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.1

CLA180 - Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dangosyddion Perfformiad) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 2 Hydref 2012. Fe’i gosodwyd ar 8 Hydref 2012. Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1(3)

 

2.2

CLA182 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Deintyddol Sylfaenol) (Diwygiadau sy’n Ymwneud ag Unedau o Weithgaredd Deintyddol) (Cymru)

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 9 Hydref 2012. Fe’u gosodwyd ar 11 Hydref 2012. Yn dod i rym ar 1 Tachwedd 2012

2.3

CLA183 - Gorchymyn Pysgod Môr (Ardaloedd Môr Penodedig) (Gwahardd Dull Pysgota) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 10 Hydref 2012. Fe’i gosodwyd ar 11 Hydref 2012. Yn dod i rym ar 1 Tachwedd 2012

 

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

CLA181 - Rheoliadau Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 6 Hydref 2012. Fe’u gosodwyd ar 8 Hydref 2012. Yn dod i rym ar 2 Tachwedd 2012

 

Dogfennau ategol:

4.

Bil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Papurau:

CLA(4)-21-12(p1) - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Bil Pensiynau’r Gwasanaeth CyhoeddusCymalau yn ymwneud â’r Cyfyngiadau sydd i’w Cymhwyso i Gynlluniau Newydd

CLA(4)-21-12(p2) – Adroddiad y cynghorwyr cyfreithiol

Dogfennau ategol:

5.

Eitem 5: Gohebiaeth y Pwyllgor

5.1

Eitem 5.1: CLA169 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Deintyddol) (Cymru) (Diwygio) 2012

Papurau:

CLA(4)-21-12(p5)Llythyr oddi wrth y Cadeirydd i’r Gweinidog, dyddiedig 26 Medi 2012

CLA(4)-21-11(p6)Ymateb y Gweinidog, dyddiedig 3 Hydref 2012

 

Dogfennau ategol:

5.2

Eitem 5.2: CLA171 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2012

Papurau:

CLA(4)-21-12(p7) – Llythyr oddi wrth y Cadeirydd i’r Gweinidog, dyddiedig 27 Medi 2012

CLA(4)-21-11(p8) – Ymateb y Gweinidog, dyddiedig 3 Hydref 2012

CLA(4)-21-11(p9) – CLA171 - Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

6.

Papur i’w nodi

6.1

Adroddiad monitro sybsidiaredd (Mai 2012 - Awst 2012)

 

Papurau:

CLA(4)-21-12(p10) – Adroddiad monitro sybsidiaredd haf 2012 (Mai 2012 – Awst 2012)

 

Dogfennau ategol:

6.2

Isddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Fesurau'r Cynulliad

 

Papurau:

CLA(4)-21-12(p11) – Isddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Fesurau'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

5 Tachwedd 2012