Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Senedd

Cyswllt: Abigail Phillips  Dirprwy Glerc: Sarita Marshall

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau.

Diolchodd y Cadeirydd i Joyce Watson am gadeirio’r cyfarfod ar 13 Mawrth.

(09.00 - 09.10)

2.

Trafod y dystiolaeth a gafwyd ynghylch P-04-335 Sefydlu Tîm Criced Cenedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywodd yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mawrth.

 

Cam i’w gymryd

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ymateb i’r ohebiaeth a anfonwyd at Cricket Scotland a Cricket Ireland.

(09.10 - 09.15)

3.

Deisebau newydd

3.1

P-04-371 Tocynnau teithio rhatach ar drafnidiaeth gyhoeddus i bob plentyn hyd at 18 oed

Dogfennau ategol:

3.2

P-04-382 Costau teithio i fyfyrwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd deisebau P-04-371 a P-04-382 eu grwpio ar gyfer eu trafod, a bu’r Pwyllgor yn eu trafod am y tro cyntaf.

 

Camau i’w cymryd

Cytunodd y Pwyllgor:

I wirio a yw’r Gweinidog ac Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr wedi ysgrifennu at y Pwyllgor ynghylch deisebau tebyg;

I dynnu sylw’r Gweinidog at y deisebau pellach hyn;

I edrych ar ddyddiadau ymweliad y Pwyllgor â’r gogledd i weld a fyddai’n bosibl clywed tystiolaeth gan fyfyrwyr fel rhan o’r ymweliad hwnnw.

 

3.3

P-04-378 Ymestyn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

 

Cam i’w gymryd

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ymateb y Gweinidog.

 

3.4

P-04-379 Diwrnod Coffáu Hil-laddiad yr Armeniaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

Datganodd y Cadeirydd fuddiant yn y mater gan ei fod wedi llofnodi Datganiad Barn Ysgrifenedig am y pwnc.

 

Cam i’w gymryd

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ymateb y Prif Weinidog i ohebiaeth y Pwyllgor am y mater.

 

3.5

P-04-380 Dewch â'n bws yn ôl! Deiseb yn erbyn diddymu’r gwasanaethau bws o ddwyrain Llanbedr Pont Steffan, Cwm-ann a Phencarreg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

 

Camau i’w cymryd

Cytunodd y Pwyllgor:

I aros am ymateb y Gweinidog i ohebiaeth y Pwyllgor am y mater;

Ysgrifennu at Trafnidiaeth Canolbarth Cymru (TraCC) am y mater.

 

3.6

P-04-381 Adfer Ysbyty Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

 

Cam i’w gymryd

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ymateb y Gweinidog i ohebiaeth y Cadeirydd am y mater.

 

3.7

P-04-383 Yn erbyn dynodiad Parth Perygl Nitradau ar gyfer Llyn Llangors

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried y ddeiseb hon am y tro cyntaf.

 

Cam i’w gymryd

Cytunodd y Pwyllgor i aros am ymateb y Gweinidog i ohebiaeth y Cadeirydd am y mater.

 

(09.15 - 09.25)

4.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

4.1

P-04-354 Datganiad cyhoeddus yn cefnogi Bradley Manning

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth yn ymwneud â’r mater hwn.

 

Cam i’w gymryd

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ffydd a chytunodd i aros am ymateb gan y Grŵp Trawsbleidiol ar Hawliau Dynol.

 

4.2

P-04-322 Galw am ryddhau gafael Cadw ar eglwysi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth gan y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth a’r Deisebydd.

 

Camau i’w cymryd

Cytunodd y Pwyllgor:

I ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn iddo gynnwys eglwysi annibynnol yn nhrafodaethau’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen;

I ofyn i’r Gweinidog pryd fydd cyfarfodydd cyhoeddus am y Bil Treftadaeth yn cael eu cynnal a hysbysu’r deisebydd;

Ysgrifennu at Cadw am y mater.

 

4.3

P-04-356 Galwad i’r materion a osodwyd yn yr adroddiad ar bêl-droed yng Nghymru a gyhoeddwyd yn 2007 gael eu hadolygu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth gan y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.

 

Cam i’w gymryd

Cytunodd y Pwyllgor i gynghori’r deisebydd i gyflwyno ei sylwadau i ymgynghoriad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar bêl-droed yng Nghymru, ac i gau’r ddeiseb.

 

4.4

P-03-124 Cysgliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

 

Cam i’w gymryd

Cytunodd y Pwyllgor i anfon copi o drawsgrifiad cyfarfod y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol a gynhaliwyd ar 21 Mawrth at y deisebydd a chau’r ddeiseb. 

 

4.5

P-04-348 Targedau ailgylchu ar gyfer byrddau iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan a’r deisebydd.

 

Cam i’w gymryd

Cytunodd y Pwyllgor i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd gan nad yw’r targed a gyhoeddwyd gan y Gweinidog yn un statudol, a chytunodd i gau’r ddeiseb. 

 

4.6

P-04-359 Problemau gyda’r GIG ar gyfer y byddar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac un ymateb i’r ymgynghoriad.

 

Cam i’w gymryd

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ofyn iddo gadw golwg ar y mater, a chytunodd i gau’r ddeiseb.

 

 

4.7

P-04-366 Cau canolfan ddydd Aberystwyth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

Datganodd Joyce Watson fuddiant yn y ddeiseb gan ei bod wedi ymgymryd â gwaith ar y mater yn flaenorol.

 

Cam i’w gymryd
Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion, fel yr awgrymwyd gan y Dirprwy Weinidog.

 

4.8

P-04-353 Ymgyrch yn erbyn troseddau casineb yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth gan y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros gydraddoldeb, sef y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ.

 

Cam i’w gymryd
Cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb o ystyried gwaith y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar y mater hwn, a’i ymrwymiad i gadw golwg ar y mater.

 

(09.25 - 09.50)

5.

P-04-341 Llosgi gwastraff - sesiwn tystiolaeth lafar

Rob Hepworth, Cadeirydd yr Ymgyrch yn erbyn Llosgydd Casnewydd a Sir Fynwy (SNIC)
Haydn Cullen Jones, Is-gadeirydd yr Ymgyrch yn erbyn Llosgydd Casnewydd a Sir Fynwy (SNIC)
Tim Maddison, Llefarydd, y Rhwydaith yn erbyn Llosgyddion yn Ne Cymru (SWWIN)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan y Pwyllgor.

(09.50 - 10.15)

6.

P-04-341 Llosgi gwastraff - sesiwn tystiolaeth lafar

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Rob Quick, Uwch-swyddog Adrodd, Prosiect Gwyrdd

Mike Williams, Cyfarwyddwr, Prosiect Gwyrdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan y Pwyllgor.

 

Camau i’w cymryd

Cytunodd y Pwyllgor:

I ysgrifennu at Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili am y datganiad gan Grŵp Gweithredu Unedig y Cymoedd (UVAG) bod Llywodraeth Cymru wedi atal cais y cyngor i gaffael triniaeth fiolegol fecanyddol a bod pwysau ariannol arno i ymuno a’r Prosiect Gwyrdd;

Anfon datganiad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, sef bod elfen o losgi ynghlwm â phob dull o ymdrin â gwastraff, ymlaen at y deisebwyr i gael eu barn arno.

 

Cytunodd cynrychiolwyr y Prosiect Gwyrdd i anfon manylion ynghylch faint o dunelli o ludw peryglus sy’n gorfod cael ei drosglwyddo o ganlyniad i losgi ac a oes unrhyw losgyddion sy’n cael eu cau yn yr Unol Daleithau yr un math â’r rhai sy’n cael eu hadeiladu yng Nghymru.

(10.15 - 10.40)

7.

P-04-341 Llosgi gwastraff - sesiwn tystiolaeth lafar

Matthew Farrow, Cyfarwyddwr Polisi, y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol

Julie Barratt, Cyfarwyddwr, Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r tystion yn ateb cwestiynau gan y Pwyllgor.

 

Cam i’w gymryd
Cytunodd y Pwyllgor i gomisiynu ymchwil i weld a fyddai cyrraedd targedau ailgylchu’n golygu llosgi llai o wastraff, a all arwain at gosbau ariannol os nad oes gan losgyddion ddigon o wastraff i’w losgi.

(10.40 - 11.00)

8.

P-04-341 Llosgi gwastraff - sesiwn tystiolaeth lafar

John Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Jasper Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Effeithlonrwydd Gwastraff ac Adnoddau

Dr Andy Rees, Pennaeth y Gangen Strategaeth Wastraff

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Gweinidog a’i swyddogion yn ateb cwestiynau gan y Pwyllgor.

 

Cam i’w gymryd
Yn dilyn ei rôl flaenorol fel arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lindsay Whittle AC i ofyn iddo am brofiad Caerffili o ran y Prosiect Gwyrdd.

9.

Papurau i'w nodi

9.1

P-03-136 Parcio yn y Mynydd Bychan a Birchgrove

Dogfennau ategol:

9.2

P-03-292 Darparu Toiledau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

9.3

P-04-358 Ailgyflwyno cymorth cartref ar gyfer plant sydd ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig a'u teuluoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad