Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg a Sgiliau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13:30

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn. Atebwyd cwestiynau 3 a 8 gan y Dirprwy Weinidog Sgiliau.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14:18

 

Gofynnwyd y 15 cwestiwn.

Cwestiwn Brys

 

Dechreuodd yr eitem am 15:01

 

Darren Millar (Gorllewin Clwyd): Yn dilyn datganiad ysgrifenedig y Gweinidog ar yr Adolygiad Canol-Blwyddyn o Gyllid y GIG, a wnaiff y Gweinidog ddatganiad brys ar gynaliadwyedd cyllid y GIG yng Nghymru.

 

(30 munud)

3.

Datganiad gan Mick Antoniw: Cyflwyno Bil Arfaethedig Aelod - y Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15:11

(60 munud)

4.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Atal Thrombo-emboledd Gwythiennol Ymhlith Cleifion Mewn Ysbytai

 

NDM5116 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad undydd i atal thrombo-emboledd gwythiennol ymhlith cleifion mewn ysbytai yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Hydref  2012.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 28 Tachwedd 2012.

 

Dogfennau ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15:43

 

NDM5116 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar ei ymchwiliad undydd i atal thrombo-emboledd gwythiennol ymhlith cleifion mewn ysbytai yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Hydref  2012.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 28 Tachwedd 2012.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

5.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

 

NDM5114 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu bod Uned Gyflawni’r Prif Weinidog yn aneffeithiol, o ystyried methiant parhaus Llywodraeth Cymru i wella bywydau pobl Cymru.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu’r cyfan a rhoi yn ei le:

 

Yn galw ar y Prif Weinidog i gyhoeddi adroddiad blynyddol yn amlinellu cynnydd yr Uned Gyflawni o ran gwella gwasanaethau cyhoeddus.

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Rhoi pwyntiau newydd ar ddechrau’r cynnig:

 

Yn gresynu wrth y ffaith, ers sefydlu’r Uned Gyflawni:

 

a) bod nifer y cleifion sy’n cael eu trin o fewn 26 wythnos ac o fewn 36 wythnos wedi gostwng, yn ôl ffigurau mis Medi 2011 a mis Medi 2012 gan StatsCymru;

b) roedd nifer y myfyrwyr a gafodd 5 TGAU A*-C yng Nghymru yn sylweddol is nag yn Lloegr;

c) bod diweithdra tymor hir ymysg pobl ifanc wedi codi 400%, yn ôl ffigurau mis Awst 2011 a mis Awst 2012  gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol;

 

Yn gresynu ymhellach, er gwaethaf yr Uned Gyflawni, bod y Llywodraeth yn dal yn annhebygol o gyrraedd ei tharged o ddileu tlodi tanwydd ymysg pobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol erbyn 2012.

 

Gellir gweld yr ystadegau ar amseroedd aros drwy fynd i:

 

http://wales.gov.uk/docs/statistics/2012/121108sdr1942012en.pdf (Saesneg yn unig)

 

Gellir gweld yr ystadegau ar ddiweithdra ymysg pobl ifanc drwy fynd i:

 

http://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/gor/2013265930/subreports/gor_ccadr_time_series/report.aspx (Saesneg yn unig)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16:22

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM5114 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu bod Uned Gyflawni’r Prif Weinidog yn aneffeithiol, o ystyried methiant parhaus Llywodraeth Cymru i wella bywydau pobl Cymru.

 

 O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

39

52

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu’r cyfan a rhoi yn ei le:

 

Yn galw ar y Prif Weinidog i gyhoeddi adroddiad blynyddol yn amlinellu cynnydd yr Uned Gyflawni o ran gwella gwasanaethau cyhoeddus.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

39

52

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Rhoi pwyntiau newydd ar ddechrau’r cynnig:

 

Yn gresynu wrth y ffaith, ers sefydlu’r Uned Gyflawni:

 

a) bod nifer y cleifion sy’n cael eu trin o fewn 26 wythnos ac o fewn 36 wythnos wedi gostwng, yn ôl ffigurau mis Medi 2011 a mis Medi 2012 gan StatsCymru;

b) roedd nifer y myfyrwyr a gafodd 5 TGAU A*-C yng Nghymru yn sylweddol is nag yn Lloegr;

c) bod diweithdra tymor hir ymysg pobl ifanc wedi codi 400%, yn ôl ffigurau mis Awst 2011 a mis Awst 2012  gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol;

 

Yn gresynu ymhellach, er gwaethaf yr Uned Gyflawni, bod y Llywodraeth yn dal yn annhebygol o gyrraedd ei tharged o ddileu tlodi tanwydd ymysg pobl sy’n byw mewn tai cymdeithasol erbyn 2012.

 

Gellir gweld yr ystadegau ar amseroedd aros drwy fynd i:

 

http://wales.gov.uk/docs/statistics/2012/121108sdr1942012en.pdf (Saesneg yn unig)

 

Gellir gweld yr ystadegau ar ddiweithdra ymysg pobl ifanc drwy fynd i:

 

http://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/gor/2013265930/subreports/gor_ccadr_time_series/report.aspx (Saesneg yn unig)

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Gan nad yw’r Cynulliad wedi derbyn y cynnig heb ei ddiwygio, na derbyn y gwelliannau a gyflwynwyd i’r cynnig, gwrthodwyd y cynnig.

(60 munud)

6.

Dadl Plaid Cymru

 

NDM5115 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn gresynu wrth y lefel uchel barhaus o bobl ifanc sy’n ddi-waith;

 

2. Yn croesawu cytundeb Llywodraeth Cymru i ddarparu £20m ychwanegol ar gyfer 2013-14, a swm dangosol tebyg ar gyfer 2014-15, i gyllido prentisiaethau a chyfleoedd hyfforddi ychwanegol i bobl ifanc 16-24 oed;

 

3. Yn cydnabod bod angen rhoi rhagor o gymhellion i gyflogwyr bach a chanolig gynnig prentisiaethau sy’n gallu cynnig amrywiaeth o sgiliau i bobl ifanc.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Dileu pwynt 2 a rhoi yn ei le:

 

Yn mynegi pryder nad yw cynlluniau gwariant Llywodraeth Cymru yn sicrhau’n ddigonol bod swyddi’n cael eu creu’n barhaol i bobl ifanc.

 

[Os derbynnir gwelliant 1, bydd gwelliant 2 yn cael ei ddad-ddethol]

 

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Dileu pwynt 2 a rhoi yn ei le:

 

Yn nodi nad yw’n glir yn union pa raglenni’r Llywodraeth fydd yn cael eu hehangu, na pha raglenni newydd fydd yn cael eu creu, o ganlyniad i gytundeb Llywodraeth Cymru i ddarparu cyllid ychwanegol ar gyfer cyfleoedd hyfforddi a phrentisiaethau, ac felly’n galw ar y Llywodraeth i wneud datganiad cyn gynted â phosibl ynghylch sut y mae’n bwriadu dyrannu’r arian hwn.

 

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys pwynt 2 newydd ac ailrifo yn unol â hynny:

 

Yn gresynu bod diweithdra ymysg pobl ifanc yn uwch yng Nghymru (43%) nag yn Lloegr (39%) yn 2011/12.

 

Gwelliant 4 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnwys ar ddiwedd pwynt 3:

 

‘, gan gynnwys, o bosibl, grantiau hyfforddi i fusnesau sy’n cyflogi pobl ifanc ddi-waith

 

Gwelliant 5 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn gresynu wrth y ffaith, o dan un Llywodraeth Cymru ar ôl y llall ers datganoli, nad yw canran y bobl ifanc rhwng 18 a 24 oed sy’n hawlio budd-dal diweithdra erioed wedi bod o dan ffigur cyfartalog y DU.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17:23

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM5115 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn gresynu wrth y lefel uchel barhaus o bobl ifanc sy’n ddi-waith;

 

2. Yn croesawu cytundeb Llywodraeth Cymru i ddarparu £20m ychwanegol ar gyfer 2013-14, a swm dangosol tebyg ar gyfer 2014-15, i gyllido prentisiaethau a chyfleoedd hyfforddi ychwanegol i bobl ifanc 16-24 oed;

 

3. Yn cydnabod bod angen rhoi rhagor o gymhellion i gyflogwyr bach a chanolig gynnig prentisiaethau sy’n gallu cynnig amrywiaeth o sgiliau i bobl ifanc.

 

 O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

34

0

18

52

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

(30 munud)

7.

Dadl Fer - GOHIRIWYD

 

NDM5113 Ken Skates (De Clwyd):

 

Y Dirwasgiad MaetholEffaith cynnydd mewn prisiau bwyd a gostyngiad mewn cyllidebau ar iechyd maethol Cymru

Penderfyniad:

NDM5113 Ken Skates (De Clwyd):

 

Y Dirwasgiad MaetholEffaith cynnydd mewn prisiau bwyd a gostyngiad mewn cyllidebau ar iechyd maethol Cymru

Pwynt o Drefn 1

 

Cododd Antoinette Sandbach Bwynt o Drefn ynghylch amseriad y cynnig i atal dros dro y Rheolau Sefydlog a’r cynigion i dderbyn y Rheoliadau. Gofynnodd sut yr oedd y Llywydd yn fodlon na fyddai caniatáu’r cynnig i atal dros dro y Rheolau Sefydlog yn amharu ar hawliau lleiafrifoedd yn y Cynulliad.

 

Cadarnhaodd y Llywydd ei bod yn fodlon bod y Cynnig mewn trefn gan fod wythnos o rybudd wedi ei roi i’r Cynulliad y bydd y Rheoliadau yn cael eu trafod.

 

Pwynt o Drefn 2

 

Cododd Simon Thomas Bwynt o drefn ynghylch y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi gosod deddfwriaeth yn Saesneg yn unig.

 

Eglurodd y Llywydd fod y Rheolau Sefydlog yn caniatáu i hyn ddigwydd o dan amgylchiadau eithriadol.

 

Cynnig i atal dros dro Reol Sefydlog 27.7 ac 12.20(i) er mwyn caniatáu cynnal dadl ar y ddwy eitem nesaf o fusnes (5 munud)

 

Dechreuodd yr eitem am 18:20

 

NDM5117 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

 

Yn atal dros dro Reol Sefydlog 12.20(i) a Rheol Sefydlog 27.7 er mwyn caniatáu i NDM5118 a NDM5119 gael eu trafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 5 Rhagfyr 2012.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

18

51

 

Gan nad oedd dwy ran o dair o’r Aelodau a bleidleisiodd yn cefnogi’r cynnig, gwrthodwyd y cynnig.

 

Pwynt o Drefn 3

 

Cododd y Prif Weinidog Bwynt o Drefn yn hysbysu’r Cynulliad ei fod yn ystyried ysgrifennu at y Llywydd yn galw am ailgynnull y Cynulliad.

 

Nododd y Llywydd y byddai’n ystyried unrhyw gais ffurfiol a ddaw i law, ond y byddai am gael gwybod pa amgylchiadau sydd wedi newid er mwyn cyfianwhau’r alwad i ailgynnull.

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod y ddwy eitem ganlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân:

(15 munud)

8.

Cynnig i gymeradwyo Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru)

 

NDM5118 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

 

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o’r Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2012 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 5 Rhagfyr 2012.

 

Dogfennau Ategol:

Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a Gofynion Rhagnodedig (Cymru) 2012

Memorandwm Esboniadol

Penderfyniad:

Gan nad oedd dwy ran o dair o’r Aelodau a bleidleisiodd yn cefnogi’r cynnig i atal y Rheolau Sefydlog dros dro, ni chafodd eitemau 8 a 9 eu trafod.

(15 munud)

9.

Cynnig i gymeradwyo Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) (Cymru)

 

NDM5119 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru; yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

 

Yn cymeradwyo bod y fersiwn drafft o’r Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) (Cymru) 2012 yn cael ei lunio yn unol â’r fersiwn drafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 5 Rhagfyr 2012.

 

Dogfennau Ategol:

Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Cynllun Diofyn) (Cymru) 2012

Memorandwm Esboniadol

Penderfyniad:

Gan nad oedd dwy ran o dair o’r Aelodau a bleidleisiodd yn cefnogi’r cynnig i atal y Rheolau Sefydlog dros dro, ni chafodd eitemau 8 a 9 eu trafod.

 

Cyfnod Pleidleisio

 

Dechreuodd yr eitem am 18:57

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: