Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

(30 munud)

3.

Dadl ar Ail Gyllideb Atodol 2014-15

NNDM5696 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod y Cynulliad, yn unol â Rheol Sefydlog 20.30, yn cymeradwyo'r Ail Gyllideb Atodol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-15 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ac a e-bostiwyd at Aelodau'r Cynulliad ddydd Mawrth, 10 Chwefror 2015.

Troednodyn:

Yn unol â'r darpariaethau perthnasol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 20, mae'r Gyllideb Atodol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

(i) y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru;

(ii) yr adnoddau y cytunwyd arnynt gan y Trysorlys ar gyfer cyllideb bloc Cymru yn y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi;

(iii) cysoniad rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd ar gyfer cyllideb bloc Cymru gan y Trysorlys a'r adnoddau yr awdurdodir eu defnyddio yn y cynnig;

(iv) cysoniad rhwng y symiau amcangyfrifol sydd i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau yr awdurdodir eu talu o'r Gronfa yn y cynnig; a

(v) cysoniad rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r Ddeddf a'r symiau yr awdurdodir eu talu o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 125(1)(c).

Mae'r wybodaeth ychwanegol isod wedi'i darparu i'r Aelodau:

- nodyn yn egluro'r prif wahaniaethau rhwng y cynllun hwn a'r rhai blaenorol.

Dogfen Ategol
Ail Gyllideb Atodol ar gyfer blwyddyn ariannol 2014-15
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.47

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

NNDM5696 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Cynnig bod y Cynulliad, yn unol â Rheol Sefydlog 20.30, yn cymeradwyo'r Ail Gyllideb Atodol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-15 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ac a e-bostiwyd at Aelodau'r Cynulliad ddydd Mawrth, 10 Chwefror 2015.

 

Troednodyn:

 

Yn unol â'r darpariaethau perthnasol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 20, mae'r Gyllideb Atodol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

(i) y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru;

 

(ii) yr adnoddau y cytunwyd arnynt gan y Trysorlys ar gyfer cyllideb bloc Cymru yn y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi;

 

(iii) cysoniad rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd ar gyfer cyllideb bloc Cymru gan y Trysorlys a'r adnoddau yr awdurdodir eu defnyddio yn y cynnig;

 

(iv) cysoniad rhwng y symiau amcangyfrifol sydd i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau yr awdurdodir eu talu o'r Gronfa yn y cynnig; a

 

(v) cysoniad rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r Ddeddf a'r symiau yr awdurdodir eu talu o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 125(1)(c).

 

Mae'r wybodaeth ychwanegol isod wedi'i darparu i'r Aelodau:

- nodyn yn egluro'r prif wahaniaethau rhwng y cynllun hwn a'r rhai blaenorol.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

11

12

56

Derbyniwyd y cynnig.

(30 munud)

4.

Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru)

NDM5719 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Tnrais Rhywiol (Cymru).

Dogfennau Ategol

Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3.

Memorandwm Esboniadol fel y’i Diwygiwyd

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.18

 

NDM5719 Leighton Andrews (Rhondda)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

 

Yn cymeradwyo Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Tnrais Rhywiol (Cymru).

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

5.

Cyfnod pleidleisio

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.57

 

Am 15.58, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 10 munud. Cafodd y gloch ei chanu bum munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(270 munud)

6.

Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

1. Diffyniad datblygu cynaliadwy

28, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 49, 23, 58, 59.

2. Dyletswydd llesiant

29, 5, 32, 7, 8, 33, 24, 25, 26.

3. Nodau llesiant

30G, 30B, 30C, 30A, 30D, 30E, 30F, 30, 3, 74, 75, 129, 140, 141, 27.

4. Egwyddor datblygu cynaliadwy

31D, 31A, 31B, 31C, 31, 9, 46, 10, 50.

5. Byrddau gwasanaethau cyhoeddus - Sefydlu, cyfranogiad, craffu a swyddogaethau

73, 87, 88, 39, 40, 89, 90, 91, 41, 92, 54, 55, 93, 42, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,

107, 108, 109, 139, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 72, 71.

6. Dangosyddion cenedlaethol a cherrig milltir

11, 12, 13, 14, 15, 16, 76, 17, 18, 19, 123, 77, 20.

7. Adroddiad tueddiadau tebygol y dyfodol

78, 126, 127.

8. Deddf Llywodraeth Cymru - Datblygu cynaliadwy

34.

9. Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - Trefniadau penodi ac ariannol

79, 130, 21, 142, 22, 51, 52, 53.

10. Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - Swyddogaethau

131, 80, 81, 132, 133, 35, 36, 82, 134, 37, 135, 136.

11. Panel cynghori

83, 38, 84, 137, 85, 86.

12. Byrddau gwasanaethau cyhoeddus - Asesiadau a chynlluniau llesiant

43, 44, 45, 138, 128, 47, 48.

13. Darpariaeth yn ymwneud â ffioedd a godir gan Swyddfa Archwilio Cymru

56.

14. Asesiadau o angen o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

57.

15. Ystyr “corff cyhoeddus”: darpariaeth bellach

111.

16. Technegol

124, 125.

Dogfennau Ategol

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.09

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Derbyniwyd gwelliant 28 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 29 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30G:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 30G.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 30B.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30C:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 30C.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30D:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

40

56

Gwrthodwyd gwelliant 30A.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30E:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 30F yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 30 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 31D.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31B:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31C:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 31 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 73.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

0

12

56

Derbyniwyd gwelliant 3.

 

Gan fod gwelliant 3 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 74 a 75.

 

Derbyniwyd gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 32 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gan fod gwelliant 9 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 129.

 

Derbyniwyd gwelliant 33 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwaredwyd gwelliannau 12-16 gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 76:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

33

56

Gwrthodwyd gwelliant 76.

 

Derbyniwyd gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 123:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 77:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 77.

 

Derbyniwyd gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 78:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

44

56

Gwrthodwyd gwelliant 78.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 126:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

0

12

56

Derbyniwyd gwelliant 60.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 127:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

0

12

56

Derbyniwyd gwelliant 61.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

0

12

56

Derbyniwyd gwelliant 34.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 79:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

33

56

Gwrthodwyd gwelliant 79.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 130:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 142:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 142.

 

 

Derbyniwyd gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 51 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 52 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 53 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 131:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 80:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 80.

 

Derbyniwyd gwelliant 62 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 81:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

33

56

Gwrthodwyd gwelliant 81.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 132:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 133:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 82:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 134:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

12

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 134.

 

Derbyniwyd gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 135:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

12

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 135.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 136:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

12

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 136.

 

Derbyniwyd gwelliant 63 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 83:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

33

56

Gwrthodwyd gwelliant 83.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

12

0

56

Derbyniwyd gwelliant 38.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 84:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 84.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 137:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 85:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 85.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 86:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 86.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 87:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

5

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 87.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 88:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 88.

 

Derbyniwyd gwelliant 39 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 89:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 89.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 90:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 90.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 91:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 91.

 

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 92:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 92.

 

Derbyniwyd gwelliant 54 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 55 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 93:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 93.

 

Derbyniwyd gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 94:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

5

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 94.

 

Derbyniwyd gwelliant 64 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 65 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 95:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

5

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 95.

 

Derbyniwyd gwelliant 66 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 67 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 68 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 43 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.    

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 96:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

5

38

55

Gwrthodwyd gwelliant 96.

 

Derbyniwyd gwelliant 44 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 69 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 45 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 138:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 128:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 97:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 97.

 

Derbyniwyd gwelliant 46 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 99:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 99.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 100:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 100.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 101:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

5

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 101.

 

Derbyniwyd gwelliant 47 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 102:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

5

39

56

Gwrthodwyd gwelliant 102.

 

Derbyniwyd gwelliant 48 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 70 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 103:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 103.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 104:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 104.

 

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 105:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 105.

 

Am 18.27, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu bum munud cyn ailgynnull ar gyfer trafodion Cyfnod 3 ar y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

 

Derbyniwyd gwelliant 56 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 57 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 106:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 107:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

5

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 107.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 108:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 108.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 109:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

4

29

55

Gwrthodwyd gwelliant 109.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 139:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 110:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 110.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 111:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

 

Derbyniwyd gwelliant 124 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 140 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 112:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 112.

 

Derbyniwyd gwelliant 141 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 113:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 113.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 114:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 115:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 115.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 116:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 116.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 117:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 117.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 118:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 118.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 119:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

5

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 119.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 120:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 120.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 121:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 121.

 

Derbyniwyd gwelliant 49 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 10.

 

Derbyniwyd gwelliant 50 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 122:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

33

56

Gwrthodwyd gwelliant 122.

 

Derbyniwyd gwelliant 125 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 26 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

5

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 72.

 

Derbyniwyd gwelliant 58 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

5

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 71.

 

Derbyniwyd gwelliant 59 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 18.59

 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mercher, 11 Mawrth 2015

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu