Grŵp Trawsbleidiol

Diabetes

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar diabetes

 

Diben

 

Tynnu sylw at achosion, atal a thrin diabetes a'r cymorth sydd ar gael i bobl sy'n byw gyda'r cyflwr yng Nghymru.

 

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am arolesi a gweithredu o ran gwasanaethau diabetes ar draws byrddau iechyd.

 

Darparu adroddiadau ar bynciau sy’n effeithio ar bobl â diabetes a hwyluso rhannu arfer gorau a chanfod meysydd sy'n peri pryder.

 

Hwyluso gwell partneriaeth a chydweithrediad â

 

-     sefydliadau cymorth diabetes, arbenigwyr ac unigolion ledled Cymru

-     sefydliadau gwirfoddol sy'n gweithio ym maes cyflyrau iechyd sydd â chysylltiad agos â diabetes

-     sefydliadau gwirfoddol sy'n ceisio hyrwyddo agenda byw'n iach

 

Tynnu sylw at waith ymchwil newydd ac arbenigedd ym maes diabetes a phynciau cysylltiedig.

­­­­­­

Darparu fforwm gryno ac awdurdodol i alluogi Aelodau o’r Senedd i ddysgu am y materion allweddol sy'n effeithio ar ­­­­­­bobl â diabetes sy'n byw yn y cymunedau a gaiff eu cynrychioli ganddynt.

 

Darparu fforwm agored i alluogi Aelodau i godi materion ac ystyried gwaith cydweithredol.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jayne Bryant AS

 

Ysgrifennydd: Josh James

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Joshua James

Aelodau