Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru, a gyflwynwyd gan Mick Antoniw AS, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, o dan Reol Sefydlog 26C – Deddfau Cydgrynhoi y Senedd. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Gwybodaeth am y Bil

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth i gydgrynhoi deddfwriaeth sy’n ymwneud ag amgylchedd hanesyddol Cymru. Mae’n darparu ar gyfer diogelu henebion, adeiladau ac ardaloedd cadwraeth drwy ddwyn ynghyd ac ailddatgan deddfwriaeth sy’n bodoli eisoes (deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth) mewn un man.

Mae rhagor o fanylion am y Bil i'w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd ag ef.

Cyfnod presennol

Mae’r Bil yn cael ei ystyried yn gychwynnol ar hyn o bryd. Mae canllaw i Filiau Cydgrynhoi ar gael yn y Canllawiau i gefnogi gweithrediad Rheol Sefydlog 26C ar Filiau Cydgrynhoi.

Cofnod o Daith y Bil yn Senedd Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Senedd Cymru.

¬¬¬Yr Ystyriaeth Gychwynnol (Presennol)

Cytunodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei hagwedd tuag at Ystyriaeth Gychwynnol ar 4 Gorffennaf 2022.

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i graffu ar y Bil yn unol â Rheol Sefydlog 26C.17, sef y bydd yn ystyried:

i. a yw'n fodlon bod cwmpas y gwaith cydgrynhoi yn briodol;

ii. a yw'n fodlon bod y deddfiadau perthnasol wedi'u cynnwys wrth gydgrynhoi;

iii a yw'r Bil yn cydgrynhoi'r deddfiadau yn gywir neu a yw'n newid eu heffaith gyfreithiol o ran sylwedd i'r graddau a ganiateir gan Reol Sefydlog 26C.2 yn unig;

iv. a yw'r Bil yn cydgrynhoi'r gyfraith yn glir ac yn gyson.

Bydd y Pwyllgor hefyd yn ystyried unrhyw fater arall y mae’n credu ei fod yn berthnasol i Reol Sefydlog 26C.

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn trafod y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad ac agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

4 Gorffennaf 2022

Ystyried y dull gweithredu o ran yr ystyriaeth gychwynnol (Preifat)

(Preifat)

(Preifat)

11 Gorffennaf 2022

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

26 Medi 2022

Sesiwn dystiolaeth lafar

 

Gweld y cyfarfod

zzz

¬¬¬Cyflwyno'r Bil (4 Gorffennaf 2022)

 

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Memorandwm Esboniadol: Atodiad A – Nodiadau Esboniadol

Memorandwm Esboniadol: Atodiad B1 – Tabl Tarddiadau

Memorandwm Esboniadol: Atodiad B2 – Table Trawsleoli

Memorandwm Esboniadol: Atodiad C – Esboniad o'r newidiadau a wnaed i'r darpariaethau presennol (Nodiadau’r Drafftwyr)

Memorandwm Esboniadol: Atodiad D - Gohebiaeth oddi wrth Gomisiwn y Gyfraith

Datganiad y Llywydd

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil

Erthygl Blog Ymchwil y Senedd: Cyflwynwyd y Bil cydgrynhoi cyntaf yn y Senedd, i wneud cyfraith amgylchedd hanesyddol Cymru yn fwy hygyrch

zzz

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Sarah Sargent

E-bost: SeneddDCC@senedd.cymru

Math o fusnes: Bil

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/07/2022