Fforwm Rhyngseneddol

Y Fforwm Rhyngseneddol yw olynydd y Fforwm Rhyngseneddol ar y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd a ddarparodd fforwm ar gyfer craffu ar y cyd ar ymadawiad y DU o’r Undeb Ewropeaidd.

 

Mae'n dwyn ynghyd Cadeiryddion, Cynullwyr a chynrychiolwyr Pwyllgorau sy'n craffu ar fframweithiau newydd y tu hwnt i Brexit yn Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon, y Senedd, Tŷr Cyffredin a Thŷ'r Arglwyddi.

 

Mae Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mynychu cyfarfodydd y fforwm yn rheolaidd.

 

Prif ddibenion y Fforwm Rhyngseneddol yw darparu mecanwaith at ddibenion cynnal deialog a chydweithrediad rhwng seneddwyr o’r seneddau a’r cynulliadau wrth fynd i’r afael â heriau cyffredin o ran gwaith craffu sy’n deillio o’r trefniadau cyfansoddiadol newydd ar ôl i’r DU ymadael â’r UE, ac i gydweithredu er mwyn canfod atebion i'w goresgyn. Bydd hyn yn cynnwys datblygu dull rhyngseneddol gyda'r nod o sicrhau lefelau priodol o atebolrwydd a thryloywder ar ran y priod Weinidogion, mewn amrywiaeth o feysydd y gallai fod arnyn nhw angen prosesau newydd at ddibenion gwaith craffu, mewn llawer o achosion.

 

Mae'r Fforwm Rhyngseneddol yn darparu lle ar y cyd i rannu gwybodaeth am waith craffu pob senedd o'i gweithrediaeth, ac nid yw’n disodli’r gwaith hwnnw. Bydd blaenoriaethau cychwynnol y fforwm yn cynnwys trosolwg o’r canlynol:

 

  • Cysylltiadau rhynglywodraethol, gan gynnwys cytuno ar adroddiad blynyddol ar y cyd ar fynd i'r afael â heriau cyffredin ynghylch gwaith craffu;
  • Rhoi cytundebau rhyngwladol ar waith, gan gynnwys y Cytundeb Masnach a Chydweithredu, y Cytundeb Ymadael a Phrotocol Iwerddon/Gogledd Iwerddon;
  • Marchnad fewnol y DU gan gynnwys Deddf Marchnad Fewnol y DU a Fframweithiau Cyffredin;
  • Effaith y trefniadau cyfansoddiadol newydd ar y broses ddeddfwriaethol, gan gynnwys y defnydd o bwerau eilaidd a’r broses cydsyniad deddfwriaethol.

 

Bydd y Fforwm Rhyngseneddol yn ceisio gwella gwaith craffu yn y meysydd hyn drwy gyfnewid gwybodaeth ac arfer gorau ar lefel seneddol, a thrwy geisio dull cyson o wella atebolrwydd ar lefel Weinidogol a rhynglywodraethol fel ei gilydd.

 

Ar 25 Chwefror 2022, fe wnaeth Cadeiryddion, Cynullwyr ac Aelodau’r pwyllgorau perthnasol yn Senedd yr Alban, Senedd Cymru, Cynulliad Gogledd Iwerddon, Tŷr Cyffredin a Thŷr Arglwyddi, gyfarfod yn Nhŷr Arglwyddi ar gyfer cyfarfod cyntaf y Fforwm Rhyngseneddol, yn dilyn gwahoddiad gan yr Arglwydd Lefarydd. Mae Datganiad ar y Cyd ar gael isod.

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/02/2022

Dogfennau