Penderfyniadau

Sefydlu Pwyllgorau a’u Cylchoedd Gorchwyl - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn dangos y penderfyniadau a wnaed gan unrhyw bwyllgorau sy'n trafod y mater hwn. Gallai'r penderfyniadau hyn gynnwys cytuno ar y Cylch Gorchwyl ar gyfer ymchwiliad neu benderfyniad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater dan sylw.

15/09/2016 - Cynnig i addasu cylch gwaith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Dechreuodd yr eitem am 15.04

 

NDM6083 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.3:

Yn cytuno i addasu cylch gwaith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, fel bod ei gylch gwaith fel a ganlyn:

 

(a) archwilio'r goblygiadau i Gymru oherwydd i'r Deyrnas Unedig benderfynu gadael yr Undeb Ewropeaidd a sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu yn ystod y broses adael, mewn unrhyw berthynas newydd â'r UE ac yn nhrefniadau gwledydd y DU ar ôl gadael ar gyfer materion perthnasol o ran polisi, cyllid a deddfwriaeth;

 

(b) cydlynu gweithgarwch ar draws pwyllgorau'r Cynulliad mewn perthynas â phwynt (a)  uchod;

 

(c) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheolau Sefydlog 21.8 i 21.11, gyda newid canlyniadol i gylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol;

 

(d) ystyried unrhyw fater arall, gan gynnwys deddfwriaeth, a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


06/07/2016 - Cynigion i gytuno ar aelodaeth pwyllgorau

Dechreuodd yr eitem am 14.49

 

Cafodd y cynigion ar y saith Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth eu grwpio a gohiriwyd y bleidlais tan y cyfnod pleidleisio.

 

Dechreuodd yr eitem am 14.49

 

NDM6061 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

Hefin David (Llafur Cymru), John Griffiths (Llafur Cymru), Julie Morgan (Llafur Cymru), Llyr Gruffydd (Plaid Cymru), Mohammad Asghar (Ceidwadwyr Cymreig), Darren Millar (Ceidwadwyr Cymreig) a Mark Reckless (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

NDM6062 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

Jayne Bryant (Llafur Cymru), Vikki Howells (Llafur Cymru), Huw Irranca-Davies (Llafur Cymru), Jenny Rathbone (Llafur Cymru), Siân Gwenllian (Plaid Cymru), Simon Thomas (Plaid Cymru) a David Melding (Ceidwadwyr Cymreig) yn aelodau o'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

 

NDM6063 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

Hannah Blythyn (Llafur Cymru), Dawn Bowden (Llafur Cymru), Jeremy Miles (Llafur Cymru), Lee Waters (Llafur Cymru), Dai Lloyd (Plaid Cymru), Suzy Davies (Ceidwadwyr Cymreig) a Neil Hamilton (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

 

NDM6064 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

Hannah Blythyn (Llafur Cymru), Hefin David (Llafur Cymru), Vikki Howells (Llafur Cymru), Jeremy Miles (Llafur Cymru), Adam Price (Plaid Cymru), Mark Isherwood (Ceidwadwyr Cymreig) a David J Rowlands (UKIP Cymru) yn aelodau o Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

 

NDM6065 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

Rhianon Passmore (Llafur Cymru), Jenny Rathbone (Llafur Cymru), Joyce Watson (Llafur Cymru), Siân Gwenllian (Plaid Cymru), Bethan Jenkins (Plaid Cymru), Janet Finch-Saunders (Ceidwadwyr Cymreig) a Gareth Bennett (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

NDM6066 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

Dawn Bowden (Llafur Cymru), Jayne Bryant (Llafur Cymru), Julie Morgan (Llafur Cymru), Lynne Neagle (Llafur Cymru), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru), Angela Burns (Ceidwadwyr Cymreig) a Caroline Jones (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

 

NDM6067 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

Dawn Bowden (Llafur Cymru), Jeremy Miles (Llafur Cymru), Eluned Morgan (Llafur Cymru), Steffan Lewis (Plaid Cymru), Suzy Davies (Ceidwadwyr Cymreig), Mark Isherwood (Ceidwadwyr Cymreig) a Michelle Brown (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth Wrth Gefn.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

0

5

52

Derbyniwyd y cynnigion.

 

Cafodd y cynigion ar y chwe Phwyllgor Arbenigol dilynol eu grwpio a’u derbyn yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

NDM6068 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

Dafydd Elis-Thomas (Plaid Cymru), David Melding (Ceidwadwyr Cymreig) a Michelle Brown (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

 

NDM6069 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

Mike Hedges (Llafur Cymru), Eluned Morgan (Llafur Cymru), David Rees (Llafur Cymru), Steffan Lewis (Plaid Cymru), Nick Ramsay (Ceidwadwyr Cymreig) a Mark Reckless (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Cyllid.

 

NDM6070 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

Neil McEvoy (Plaid Cymru), Janet Finch-Saunders (Ceidwadwyr Cymreig) a Gareth Bennett (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Deisebau.

 

NDM6071 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

Mike Hedges (Llafur Cymru), Rhianon Passmore (Llafur Cymru), Lee Waters (Llafur Cymru), Rhun ap Iorwerth (Plaid Cymru), Mohammad Asghar (Ceidwadwyr Cymreig) a Neil Hamilton (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 

NDM6072 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

1. Dafydd Elis-Thomas (Plaid Cymru), Paul Davies (Ceidwadwyr Cymreig) a David J Rowlands (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad, a

 

2. John Griffiths (Llafur Cymru) ar ran Jayne Bryant (Llafur Cymru), Llyr Gruffydd (Plaid Cymru) ar ran Dafydd Elis-Thomas (Plaid Cymru), Andrew RT Davies (Ceidwadwyr Cymreig) ar ran Paul Davies (Ceidwadwyr Cymreig) a Michelle Brown (UKIP Cymru) ar ran David J Rowlands (UKIP Cymru) yn eilyddion ar gyfer y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

 

NDM6073 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

1. Jayne Bryant (Llafur Cymru), John Griffiths (Llafur Cymru), Mike Hedges (Llafur Cymru), Huw Irranca-Davies (Llafur Cymru), Lynne Neagle (Llafur Cymru), David Rees (Llafur Cymru), Bethan Jenkins (Plaid Cymru), Dai Lloyd (Plaid Cymru), Simon Thomas (Plaid Cymru), Russell George (Ceidwadwyr Cymreig), Nick Ramsay (Ceidwadwyr Cymreig) a Mark Reckless (UKIP Cymru) yn aelodau o'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog, ac

 

2. Ann Jones (Llafur Cymru) yn Gadeirydd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog.

 


29/06/2016 - Motion to Change the name of the interim Constitutional and Legislative Affairs Committee

Dechreuodd yr eitem am 16.12

 

NDM6044 Elin Jones (Ceredigion)

 

Bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.3 yn cytuno y caiff y Pwyllgor Dros Dro ar Faterion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, a sefydlwyd ar 15 Mehefin 2016, ei ailenwi'n Bwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol. Ei gylch gwaith yw cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21, ac ystyried unrhyw fater cyfansoddiadol, deddfwriaethol neu lywodraethol arall sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, gan gynnwys ansawdd deddfwriaeth.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


29/06/2016 - Motions to establish Committees

Dechreuodd yr eitem am 16.11

 

NDM6034 Elin Jones (Ceredigion)

 

Bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1, yn sefydlu Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): addysg, iechyd a llesiant plant a phobl ifanc Cymru, gan gynnwys eu gofal cymdeithasol.

 

NDM6035 Elin Jones (Ceredigion)

 

Bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1, yn sefydlu Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): newid yn yr hinsawdd, ynni, rheoli cyfoeth naturiol; cynllunio; lles anifeiliaid ac amaethyddiaeth.

 

NDM6036 Elin Jones (Ceredigion)

 

Bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1, yn sefydlu Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): diwylliant; y celfyddydau; yr amgylchedd hanesyddol; y Gymraeg; cyfathrebu; darlledu a'r cyfryngau.

 

NDM6037 Elin Jones (Ceredigion)

 

Bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1, yn sefydlu Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): datblygu economaidd; trafnidiaeth; seilwaith; cyflogaeth; sgiliau; a gwaith ymchwil a datblygu, gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth.

 

NDM6038 Elin Jones (Ceredigion)

 

Bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1, yn sefydlu Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): llywodraeth leol; tai; adfywio, cydlyniant a diogelwch cymunedol; trechu tlodi; cyfle cyfartal a hawliau dynol.

 

NDM6039 Elin Jones (Ceredigion)

 

Bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1, yn sefydlu Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cynnwys y meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): iechyd corfforol, iechyd meddwl, iechyd y cyhoedd a llesiant pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

 

NDM6040 Elin Jones (Ceredigion)

 

Bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlol 16.1, yn sefydlu Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth Wrth Gefn i ystyried unrhyw fater a gyfeirir ato gan y Pwyllgor Busnes.

 

NDM6041 Elin Jones (Ceredigion)

 

Bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1 yn sefydlu Pwyllgor Deisebau i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 23.

 

NDM6042 Elin Jones (Ceredigion)

 

Bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1, yn sefydlu Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog i graffu ar waith y Prif Weinidog o safbwynt unrhyw fater sy'n berthnasol i'r gwaith o arfer swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

 

NDM6043 Elin Jones (Ceredigion)

 

Bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1 yn sefydlu Pwyllgor Safonau Ymddygiad i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 22.

 

Derbyniwyd y cynigion yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


29/06/2016 - Election of committee chairs

Dechreuodd yr eitem am 17.29

Gwahoddodd y Llywydd enwebiadau ar gyfer cadeiryddion y pwyllgorau yn unol â Rheol Sefydlog 17.2F. Galwyd am enwebiadau yn y drefn a ganlyn:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Llafur

Enwebwyd Julie Morgan gan Mike Hedges.
Eiliodd Hefin David yr enwebiad.

Enwebwyd Lynne Neagle gan Lesley Griffiths .
Eiliodd Joyce Watson yr enwebiad.

Gan fod dau enwebiad, cyfeiriodd y Llywydd yr enwebiadau ar gyfer pleidlais gudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.21.

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - UKIP

Enwebwyd Mark Reckless gan David Rowlands .

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Mark Reckless wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Llafur

Enwebwyd Huw Irranca-Davies gan Dawn Bowden.
Eiliodd David Rees yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Huw Irranca-Davies wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu – Plaid Cymru

Enwebwyd Bethan Jenkins gan Dai Lloyd.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Bethan Jenkins wedi ei hethol yn Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau – Ceidwadwyr Cymreig

Enwebwyd Russell George gan David Melding.
Enwebwyd Janet Finch-Saunders gan Mark Isherwood.

Gan fod dau enwebiad, cyfeiriodd y Llywydd yr enwebiadau ar gyfer pleidlais gudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.21.

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Llafur

Enwebwyd John Griffiths gan Jayne Bryant.
Eiliodd Dawn Bowden yr enwebiad.

Enwebwyd Lee Waters gan Jeremy Miles.
Eiliodd Hefin David yr enwebiad.

Enwebwyd Jenny Rathbone gan Eluned Morgan.
Eiliodd Rhianon Passmore yr enwebiad.

Gan fod tri enwebiad, cyfeiriodd y Llywydd yr enwebiadau ar gyfer pleidlais gudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.21.

Y Pwyllgor Cyllid – Plaid Cymru

Enwebwyd Simon Thomas gan Llyr Gruffydd.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Simon Thomas wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – Plaid Cymru

Enwebwyd Dai Lloyd gan Bethan Jenkins.
Enwebwyd Rhun ap Iorwerth gan Llyr Gruffydd.

Gan fod dau enwebiad, cyfeiriodd y Llywydd yr enwebiadau ar gyfer pleidlais gudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.21.

Y Pwyllgor Deisebau – Llafur

Enwebwyd Mike Hedges gan Rhianon Passmore.
Eiliodd Julie Morgan yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Mike Hedges wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau.

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus – Ceidwadwyr Cymreig

Enwebwyd Darren Millar gan David Melding.
Enwebwyd Mark Isherwood gan Janet Finch-Saunders.
Enwebwyd Nick Ramsay gan Mohammad Asghar.

Gan fod tri enwebiad, cyfeiriodd y Llywydd yr enwebiadau ar gyfer pleidlais gudd yn unol â Rheol Sefydlog 17.21.

Y Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth Wrth Gefn - Llafur

Enwebwyd David Rees gan Eluned Morgan.
Eiliodd Huw Irranca-Davies yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod David Rees wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth Wrth Gefn.

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Llafur

Enwebwyd Jayne Bryant gan Joyce Watson.
Eiliodd Mike Hedges yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Jayne Bryant wedi ei hethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.


29/06/2016 - Motion to allocate committee chairs to political groups

Dechreuodd yr eitem am 17.28

 

NDM6056 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.2A, yn cytuno mai'r grwpiau gwleidyddol y caiff cadeiryddion pwyllgorau eu hethol ohonynt fydd fel a ganlyn:

 

 1. Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Llafur;
 2. Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - UKIP;
 3. Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol – Llafur;
 4. Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Plaid Cymru;
 5. Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ceidwadwyr Cymreig;
 6. Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Llafur;
 7. Y Pwyllgor Cyllid - Plaid Cymru;
 8. Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Plaid Cymru;
 9. Y Pwyllgor Deisebau - Llafur;
 10. Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ceidwadwyr Cymreig;
 11. Y Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth Wrth Gefn - Llafur;
 12. Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Llafur.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


23/06/2016 - Motion to elect members to a Committee

Dechreuodd yr eitem am 15.08

 

NDM6049 Elin Jones (Ceredigion)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 17.3, yn ethol:

 

(i) Mike Hedges (Llafur Cymru), Eluned Morgan (Llafur Cymru), Jeremy Miles (Llafur Cymru), Simon Thomas (Plaid Cymru), Adam Price (Plaid Cymru), Nick Ramsay (Ceidwadwyr Cymreig) a Mark Reckless (Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig) yn aelodau o’r Pwyllgor Cyllid; a

 

(ii) Simon Thomas (Plaid Cymru) yn Gadeirydd dros dro y Pwyllgor Cyllid.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


16/06/2016 - Motion under Standing Order 16.1 to establish an interim Committee on Constitutional and Legislative Affairs

Dechreuodd yr eitem am 15.04

 

NDM6023 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1:

 

Yn sefydlu Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol dros dro i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 21, ac ystyried unrhyw fater cyfansoddiadol, deddfwriaethol neu lywodraethol arall sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, neu sy'n gysylltiedig â chymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, gan gynnwys ansawdd deddfwriaeth.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.