Ymgynghoriad

Atal trais ar sail rhywedd drwy ddulliau iechyd y cyhoedd

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Mae'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn cynnal ymchwiliad a fydd yn canolbwyntio ar atal trais ar sail rhywedd drwy ddulliau iechyd y cyhoedd.  Bydd yr ymchwiliad yn ystyried pa mor effeithiol fu’r ymdrechion i atal trais ar sail rhywedd drwy ddulliau iechyd y cyhoedd, a beth arall y gellid ei wneud.

 

Cylch gorchwyl

Dyma gylch gorchwyl yr ymchwiliad:

>>>> 

>>>Beth sy’n gweithio i atal trais ar sail rhywedd cyn iddo ddigwydd (atal sylfaenol) ac ymyrryd yn gynharach i atal trais rhag gwaethygu (atal eilaidd).

>>>Pa mor effeithiol yw ymdrechion i atal trais ar sail rhywedd drwy ddulliau iechyd y cyhoedd a beth arall y mae angen i wneud i ymdrin ag anghenion grwpiau gwahanol o fenywod, gan gynnwys LHDT+, lleiafrifoedd ethnig, pobl ifanc a hŷn sydd mewn perygl o ddioddef trais yn y cartref ac mewn mannau cyhoeddus.

>>>Beth yw rôl y sector cyhoeddus a gwasanaethau arbenigol (gan gynnwys yr heddlu, ysgolion, y GIG, y trydydd sector a sefydliadau eraill y mae menywod a merched yn troi atynt am gymorth) wrth nodi trais yn erbyn menywod, mynd i’r afael â’r math hwn o drais a’i atal, a’u rôl nhw yn y gwaith o gynorthwyo dioddefwyr a goroeswyr.

<<< 

 

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad tan ddydd Gwener 28 Ebrill 2023.

 

 

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565