Ymgynghoriad

Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Diben yr ymgynghoriad

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn cynnal gwaith craffu Cyfnod 1 ar egwyddorion cyffredinol y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).

 

Diben y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) yw creu fframwaith i wella llesiant pobl Cymru drwy wella gwasanaethau cyhoeddus, a hynny drwy weithio mewn partneriaeth gymdeithasol, hyrwyddo gwaith teg a chaffael cyhoeddus sy’n gymdeithasol gyfrifol, gan gynnwys drwy sefydlu Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil i'w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd ag ef (PDF 1,871KB).

 

 

Cylch gorchwyl

Mae’r Pwyllgor am glywed eich barn am egwyddorion cyffredinol y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) a'r angen am ddeddfwriaeth i gyflawni'r bwriad polisi a nodir. Wrth ffurfio barn ar hyn, efallai yr hoffech ystyried darpariaethau allweddol y Bil, sef:

 

>>>> 

>>>    sefydlu Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol;

>>>    dyletswydd statudol ar rai cyrff cyhoeddus i geisio consensws neu gyfaddawd gyda’u hundebau llafur cydnabyddedig, neu (os nad oes undeb llafur cydnabyddedig) gyda chynrychiolwyr staff eraill, wrth bennu eu hamcanion llesiant a chyflawni’r amcanion hynny o dan adran 3(2) o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015;

>>>    dyletswydd statudol ar Weinidogion Cymru i ymgynghori â phartneriaid cymdeithasol, cyflogwyr a chynrychiolwyr gweithwyr drwy’r Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol wrth gyflawni eu hamcanion llesiant o dan adran 3(2)(b) o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015;

>>>    diwygio adran 4 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 drwy roi ‘gwaith teg’ yn lle ‘gwaith addas’ yn y nod “Cymru lewyrchus” presennol;

>>>    dyletswydd statudol ar rai cyrff cyhoeddus i ystyried caffael cyhoeddus sy’n gymdeithasol gyfrifol wrth gyflawni gwaith caffael, i bennu amcanion mewn perthynas â nodau llesiant, ac i gyhoeddi strategaeth gaffael;

>>>    rhai cyrff cyhoeddus i gyflawni dyletswyddau rheoli contractau i sicrhau yr eir ar drywydd canlyniadau sy’n gymdeithasol gyfrifol drwy gadwyni cyflenwi;

>>>    dyletswyddau adrodd i’w gosod ar gyrff cyhoeddus a Gweinidogion Cymru mewn perthynas â’r ddyletswydd partneriaeth gymdeithasol a’r ddyletswydd gaffael;

<<< 

 

Efallai yr hoffech hefyd ystyried:

 

Unrhyw rwystrau posibl rhag rhoi darpariaethau'r Bil ar waith, ac a yw’r Bil yn eu hystyried;

Priodoldeb y pwerau yn y Bil i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth (fel y’u nodir ym Mhennod 5 o Ran 1 o’r Memorandwm Esboniadol);

A oes unrhyw ganlyniadau anfwriadol yn deillio o’r Bil; a

Goblygiadau ariannol y Bil (fel y’u nodir yn Rhan 2 o’r Memorandwm Esboniadol).

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion i’r ymgynghoriad yw dydd Gwener 22 Gorffennaf 2022.

 

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan y Senedd ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

 

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Senedd, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Senedd gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

 

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

 

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

 

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Senedd o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddEquality@senedd.wales
Ffôn: 0300 200 6565