Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/05/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, gwnaeth Huw Irranca-Davies AS ddatganiad o fuddiant perthnasol.

 

(09.30-10.45)

2.

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1

Dr Victoria Jenkins, Athro Cyswllt, y Gyfraith, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Enda Hayes, Athro Ansawdd Aer a Rheoli Carbon – Prifysgol Gorllewin Lloegr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Enda Hayes a Dr Victoria Jenkins.

 

(10.55-12.15)

3.

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

Joseph Carter, Pennaeth y Cenhedloedd Datganoledig - Asthma and Lung UK

Yr Athro Gwyneth Davies, Athro Meddygaeth Anadlol a Meddyg Anadlol - Coleg Brenhinol y Meddygon

Dr Sarah Jones, Ymgynghorydd mewn Iechyd Amgylcheddol y Cyhoedd - Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Asthma and Lung UK, Coleg Brenhinol y Meddygon, ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

(12.55-14.10)

4.

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

Y Cynghorydd Matthew Vaux, Llefarydd Gwasanaethau Rheoleiddio – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Ian Jones, Pennaeth Gwasanaeth, Diogelu’r Cyhoedd – Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ac Arweinydd Diogelu’r Amgylchedd ar ran Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru

Steven Manning, Uwch Swyddog Gwyddonol (Cymunedau a’r Amgylchedd) - Cyngor Dinas Casnewydd

Tom Price, Arweinydd Tîm, Rheoli Llygredd - Cyngor Abertawe

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru, ac awdurdodau lleol.

 

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

5.1

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru)

Dogfennau ategol:

5.2

Llygredd dŵr yn afonydd a moroedd Cymru

Dogfennau ategol:

(14.10)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2,3 a 4.

 

8.

Gwaith craffu blynyddol ar waith Cyfoeth Naturiol Cymru - trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft, a chytuno arno, yn amodol ar fân newidiadau.

 

9.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.