Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/07/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.

2.

Cylch gorchwyl y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papur ar ei gylch gorchwyl.

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

3.1

Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd a seilwaith

Dogfennau ategol:

3.2

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:

(10.35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5 a 6 o'r cyfarfod heddiw

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

.

5.

Trafod y ffyrdd y bydd y Pwyllgor yn gweithio ac yn cynllunio gwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd a thrafododd y Pwyllgor ei bapur ar fusnes cynnar a chynllunio strategol.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i lansio ymgynghoriad dros doriad yr haf i gael barn am ei flaenoriaethau.

6.

Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau friff cyfreithiol a thrafodwyd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Bil yr Amgylchedd.

(11.30-12.30)

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd: craffu ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Bernadette Payne, Gwasanaethau Cyfreithiol

Eifiona Williams, Pennaeth Dŵr

Howard Davies, Rheolwr yr Economi Gylchol

Jayne Anstee, Rheolwr Polisi Rheoliadau Gwastraff

Olwen Spiller, Pennaeth Ansawdd yr Amgylchedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu’r Aelodau yn holi y Gweinidog Newid Hinsawdd ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd.

(12.30)

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 9 o’r cyfarfod heddiw

Cofnodion:

8.1 Derbyniwyd y cynnig.

9.

Trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 7 a thrafod y camau nesaf o ran Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 7 a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd i gael rhagor o wybodaeth am rai o'r materion a godwyd yn ystod y sesiwn.