Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/02/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Os byddai unrhyw broblemau technegol yn codi yn ystod y cyfarfod, gan olygu y byddai ei gyswllt band eang yn cael ei dorri, nododd y Cadeirydd fod y Pwyllgor wedi cytuno y byddai Delyth Jewell AS yn cymryd ei lle fel Cadeirydd Dros Dro.

(10.45-12.00)

2.

Fframweithiau Cyffredin Dros Dro: Ansawdd Aer, a, Chemegion a Phlaladdwyr - sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Olwen Spiller, Pennaeth Ansawdd yr Amgylchedd – Llywodraeth Cymru

 

 

Fframwaith Cyffredin Dros Dro Ansawdd Aer: Cytundeb Amlinellol y Fframwaith a’r Concordat (Saesneg yn unig)

 

Fframwaith Cyffredin Dros Dro Cemegion a Phlaladdwyr: Cytundeb Amlinellol y Fframwaith a’r Concordat (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd.

(12.00)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

3.1

Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

3.2

Fframweithiau Cyffredin

Dogfennau ategol:

3.3

Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

3.4

Cyfarfod COP26 y DU a Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Dogfennau ategol:

3.5

Grwp Rhyng-weinidogol ar Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

3.6

Grŵp Rhyng-weinidogol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

3.7

Cysylltedd digidol

Dogfennau ategol:

3.8

Cysylltedd digidol

Dogfennau ategol:

3.9

Adolygiad o gylchoedd gwaith ac amserlen pwyllgorau

Dogfennau ategol:

(12.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1Derbyniwyd y cynnig.

5.

Fframweithiau Cyffredin Dros Dro: Ansawdd Aer, a, Chemegion a Phlaladdwyr - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitem 2 a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd i gael rhagor o wybodaeth am rai o'r materion a godwyd yn ystod y sesiwn.