Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/11/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

 

(11:30-12:40)

2.

Ymchwiliad i weithrediad Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol: sesiwn dystiolaeth tri

Farzana Mohammed, Muslim Doctors Cymru

 

Debbie Eyitayo, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

Dr Shanti Karupiah, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan:

 

 

Farzana Mohammed, Muslim Doctors Cymru

Debbie Eyitayo, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dr Shanti Karupiah, Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

 

(13:30-14:40)

3.

Ymchwiliad i weithrediad Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol: sesiwn dystiolaeth pedwar

Uzo Iwobi, Race Council Cymru

 

Dr Robert Jones, Prifysgol Caerdydd

 

(Yn ogystal â thystiolaeth ysgrifenedig Dr Jones, nodwch hefyd yr adroddiad “Prisons in Wales, 2022 Factfile"

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan:

 

Uzo Iwobi, Race Council Cymru

 

Robert Jones, Prifysgol Caerdydd

 

(14:40)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Gohebiaeth rhwng y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Cadeirydd ynghylch Therapyddion Lleferydd ac Iaith o fewn Timau Cyfiawnder Ieuenctid yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth gan Bwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip ynghylch cymorth i Wcráin

Dogfennau ategol:

4.3

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid at y Cadeirydd ynghylch craffu ar y Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2024-25

Dogfennau ategol:

(14:40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill cyfarfod heddiw.

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.

 

(15.00 – 15.45)

6.

Ymchwiliad i weithrediad Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol: Sesiwn friffio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio breifat gan swyddogion Llywodraeth Cymru ynghylch Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol.

 

(15:45-16:00)

7.

Ymchwiliad i weithrediad Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Bu'r Aelodau'n trafod y dystiolaeth a glywyd gan dystion a'r sesiwn friffio a gyflwynwyd gan swyddogion Llywodraeth Cymru.