Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/05/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

1.2.       Datganodd Joel James AS fuddiant perthnasol.

 

(09.00 - 10.15)

2.

Yr Hawl i Gael Tai Digonol - sesiwn dystiolaeth 6 - y Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Sarah Rhodes, Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

James Hooker, Pennaeth Polisi Tai’r Sector Preifat, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y canlynol:

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Sarah Rhodes, Dirprwy Gyfarwyddwr Interim Polisi Tai, Llywodraeth Cymru

James Hooker, Pennaeth Polisi Tai Sector Preifat, Llywodraeth Cymru

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 4 a 8 ac o’r cyfarfod ar 11 Mai

Cofnodion:

3.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.15 - 10.30)

4.

Yr Hawl i gael Tai Digonol - ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

4.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.45 - 12.00)

5.

Gwasanaethau Llyfrgell a Hamdden awdurdodau lleol - sesiwn dystiolaeth 5

Amy Staniforth, Rheolwr Perthynas, Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru

Nicola Pitman, Cadeirydd, Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru

Chris Neath, Rheolwr Rhwydwaith, Rhwydwaith Cymheiriaid Cenedlaethol Llyfrgelloedd a Reolir gan y Gymuned

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y canlynol:

Amy Staniforth, Rheolwr Perthynas, Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru

Nicola Pitman, Cadeirydd, Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru

Chris Neath, Rheolwr Rhwydwaith, Rhwydwaith Cymheiriaid Cenedlaethol Llyfrgelloedd a Reolir gan y Gymuned

 

(13.00 - 14.30)

6.

Gwasanaethau Llyfrgell a Hamdden awdurdodau lleol - sesiwn dystiolaeth 6

Sharon Davies, Pennaeth Addysg, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cynghorydd Carwyn Jones, Deilydd Portffolio – Corfforaethol a Phrofiad y Cwsmer, Cyngor Sir Ynys Môn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y canlynol:

Sharon Davies, Pennaeth Addysg, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Carwyn Jones, Deilydd Portffolio Busnes Corfforaethol a Phrofiad y Cwsmer, Cyngor Sir Ynys Môn

Y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe

 

7.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

7.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 - Ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

7.2

Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru mewn perthynas â’r Hawl i Gael Tai Digonol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

7.3

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar ddigartrefedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(14.30 - 14.45)

8.

Trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 5 a 6

Cofnodion:

8.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.