Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/05/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

(09.00 - 10.30)

2.

Ymchwiliad i ddarparu safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr – sesiwn dystiolaeth 1

Trudy Aspinwall, Rheolwr Tîm, Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cyngor ac Eiriolaeth ar gyfer cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Assia Kayoueche, Swyddog Cyfathrebu, Ymgyrchoedd ac Aelodaeth, Cynghrair Hil Cymru

Jasmine Jones, Gypsies and Travellers Wales

Martin Gallagher, Actifydd Sipsiwn, Roma a Theithwyr, ysgrifennwr ac ymchwilydd academaidd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Trudy Aspinwall, Rheolwr Tîm, Travelling Ahead: Gwasanaeth Cynghori ac Eirioli Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Assia Kayoueche, Swyddog Cyfathrebu, Ymgyrchoedd ac Aelodaeth, Cynghrair Hil Cymru

Jasmine Jones, Sipsiwn a Theithwyr Cymru

Martin Gallagher, actifydd, awdur ac ymchwilydd academaidd ym maes Sipsiwn, Roma a Theithwyr

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1. Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

4.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

4.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law, a thrafod gwaith yn y dyfodol.

 

5.

Ymchwiliad i ail gartrefi - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Bu'r Pwyllgor yn ystyried yr adroddiad drafft a bu'n trafod y newidiadau sydd i'w gwneud a chytuno arnynt trwy ddull electronig.

 

6.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Bu'r Pwyllgor yn ystyried a chytuno ar ei flaenraglen waith tan ddiwedd Tymor yr Haf, ac ar gyfer dau gyfarfod cyntaf tymor yr Hydref.