Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/11/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llythyr at Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Pwysau costau byw a'r Warant i Bobl Ifanc

Barry Walters, Pennaeth Coleg Sir Benfro a Chadeirydd y Grŵp Strategol Dysgu Seiliedig ar Waith

Lisa Mytton, Cyfarwyddwr Strategol, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

John Graystone, Cyfarwyddwr Dros Dro Cymru, y Sefydliad Dysgu a Gwaith

Kay Smith, Pennaeth Ymgyrchoedd, Datblygu a Pholisi, y Sefydliad Dysgu a Gwaith

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ColegauCymru, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a’r Sefydliad Dysgu a Gwaith.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30-10.40)

5.

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol. Cytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog, ac i godi materion o ran craffu cyffredinol ar Weinidogion.

 

(10.40-12.10)

6.

Y Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Trafod y materion allweddol a nodi themâu ar gyfer adrodd arnynt

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol, a chytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog i gael eglurhad ar bwynt drafftio penodol. Bydd adroddiad cyfnod 1 drafft yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.