Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Amseriad disgwyliedig: O bell 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/01/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.
1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson AS.
1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant AS ar gyfer sesiwn y prynhawn.

 

(09.30-10.30)

2.

Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: sesiwn dystiolaeth gyda chyrff y GIG

Nicky Hughes, Cyfarwyddwr Cyswllt ar gyfer Cysylltiadau Cyflogaeth – Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Dr Yvette Cloete, Cyfarwyddwr Clinigol a Phediatregydd Ymgynghorol - Ysbyty Athrofaol y Faenor, Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Dr Karl Davis, Is-gadeirydd - Cymdeithas Geriatreg Prydain

 

 

Briff ymchwil

Papur 1: Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru
Papur 2: Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Papur 3: Cymdeithas Geriatreg Prydain

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr cyrff y GIG.

 

 

(10.45-11.45)

3.

Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: sesiwn dystiolaeth gyda gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd

Dai Davies, Arweinydd Ymarfer Proffesiynol, Cymru – Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Calum Higgins, Rheolwr Materion Cyhoeddus a Pholisi Cymru - Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi
Pippa Cotterill, Pennaeth Swyddfa Cymru - Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd

 

Papur 4 - Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Papur 5 - Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

Papur 6 - Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd.

 

(11.45)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau at y Cadeirydd ynghylch P-05-1078 Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.2

Ymateb gan y Cadeirydd at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch P-05-1078 Cynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a gwella amseroedd aros i bobl sydd angen help mewn argyfwng. Mae angen newid!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

(11.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 6, 7, a 9 yn y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.45-12.05)

6.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23: trafod yr adroddiad drafft

Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad, yn amodol ar fân ddiwygiadau i’w gytuno drwy e-bost.

 

(12.05-12.15)

7.

Adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gorchwyl y pwyllgorau: ystyried y llythyr drafft

Papur 7 – llythyr drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr, yn amodol ar fân ddiwygiadau i’w gytuno drwy e-bost.

 

(13.00-14.30)

8.

Ymchwiliad i ryddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: sesiwn dystiolaeth gyda gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd

Gill Harris, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Anthony Gibson, Cyfarwyddwr Grant Byw’n Annibynnol Pen-y-bont ar Ogwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Carol Shillabeer, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
Jason Killens, Prif Weithredwr – Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

 

 

Papur 8 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur 9 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Papur 10 – Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Papur 11- Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr cyrff y GIG.

 

 

(14.30-14.45)

9.

Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.