Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 06/12/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00 - 09.30)

1.

Gwaith yn dilyn yr ymchwiliad i wasanaethau ar gyfer plant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Cofnodion:

1.1        Trafododd y Pwyllgor feysydd gwaith yn dilyn yr ymchwiliad i ofal. Cytunodd ar y canlynol:

-     cynnal ymchwiliad i “blant ar yr ymylon” gyda’r edefyn cyntaf yn canolbwyntio ar blant a phobl ifanc sydd ar goll a phlant a phobl ifanc y camfanteisir arnynt yn droseddol;

-     cynnal sesiwn graffu gyda Gofal Cymdeithasol Cymru;

-     a sesiwn graffu flynyddol gydag Arolygiaeth Gofal Cymru.

1.2     Cytunodd hefyd i wahodd Aelodau’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i’r sesiynau craffu gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru.

 

(09.30)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

(09.30 - 10.45)

3.

Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1

Sam Rowlands AS, yr Aelod sy’n Gyfrifol

Dr Dave Harvey, Staff Cymorth Aelodau o’r Senedd

Michael Dancey, Uwch Ymchwilydd

Jen Cottle, Cynghorydd Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sam Rowlands AS.

 

(11.00 - 12.00)

4.

Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

Ceren Roberts, Cyfarwyddwr Canolfan Breswyl Caerdydd, Urdd Gobaith Cymru

Geraint Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd, Urdd Gobaith Cymru

Graham French, Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Addysg, Prifysgol Bangor, Cadeirydd rhanbarth Gogledd Cymru y Gymdeithas Penaethiaid Canolfannau Addysg Awyr Agored a Chadeirydd pwyllgor rhanbarthol Gogledd Cymru y Sefydliad Dysgu Awyr Agored

Clare Adams, Cynghorydd Addysg Awyr Agored ar gyfer Cyngor Sir Fynwy, ac yn cynrychioli Panel Cynghorwyr Addysg Awyr Agored Cymru a Lloegr

Mike Rosser, Cynghorydd Ymweliadau Addysgol Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, ac Arweinydd Prosiect ar gyfer adolygiad Llywodraeth Cymru o Hyfforddiant Arweinwyr Ymweliadau mewn Colegau AB, ac yn cynrychioli Panel Cynghorwyr Addysg Awyr Agored Cymru a Lloegr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr yr Urdd, y Panel Cynghorwyr Addysg Awyr Agored a'r Sefydliad Dysgu Awyr Agored.

 

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg ac Addysg i gael rhagor o wybodaeth am y ddarpariaeth o brydau ysgol am ddim yn ystod y gwyliau

 

5.1

Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru)

Dogfennau ategol:

5.2

Costau byw

Dogfennau ategol:

5.3

A yw plant a phobl ifanc anabl yn cael mynediad cyfartal at addysg a gofal plant?

Dogfennau ategol:

5.4

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:

5.5

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:

5.6

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:

(12.00)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.00 - 12.10)

7.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 

(12.10 - 12.30)

8.

Gweithredu diwygiadau addysg - trafod y camau nesaf

Cofnodion:

8.1 Oherwydd cyfyngiadau amser, symudwyd yr eitem hon i agenda'r wythnos nesaf.