Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00 - 10.15)

1.

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - digwyddiadau i randdeiliaid [gwahoddedig yn unig]

Bydd digwyddiad preifat i randdeiliaid i drafod ail thema’r ymchwiliad, ‘Mewn gofal: Gwasanaethau o safon a chefnogaeth i blant mewn gofal’.

 

 

Cofnodion:

1.1 Mae’r Aelodau'n cyfarfod â gweithwyr proffesiynol ac academyddion i drafod ansawdd gwasanaethau a chefnogaeth i blant mewn gofal.

 

(10.45)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

(10.45 - 11.30)

3.

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 3.

Sarah Thomas, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Maethu Cymru
Elizabeth Bryan, Pennaeth Gweithrediadau yng Nghymru, Rhwydwaith Maethu Cymru

Matt Lewis, Rheolwr Gwasanaethau Maethu Therapiwtig Cymru, Gweithredu dros Blant

Rhian Carter, Rheolwr Tîm, Gweithredu dros Blant

Mike Anthony, Rheolwr, TACT Cymru 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gweithredu dros Blant, y Rhwydwaith Maethu a TACT Cymru.

 

(11.35 - 12.15)

4.

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 4.

Deborah Jones, Prif Weithredwr, Voices from Care

Emma Phipps-Magill, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Voices from Care

Sharon Lovell, Prif Swyddog Gweithredol, NYAS Cymru

Ben Twomey, Cyfarwyddwr Polisi a Chyfathrebu, NYAS Cymru 

Jackie Murphy, Prif Weithredwr, Tros Gynnal Plant, Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Voices from Care, Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS) Cymru a Tros Gynnal Plant Cymru.

4.2 Cytunodd NYAS Cymru i roi ystadegau i'r Pwyllgor yn ymwneud â nifer y plant a phobl ifanc sydd mewn llety heb ei reoleiddio.

4.3 Cytunodd Voices from Care i ddarparu adroddiad drafft i’r Pwyllgor ar yr ymchwil a wnaed o dan y Cynllun Pan Fydda i’n Barod.

 

(12.15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 6 a 9 o'r cyfarfod hwn.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.15 - 12.30)

6.

Gwasanaethau i blant sydd â phrofiad o ofal: archwilio diwygio radical - trafod y dystiolaeth.

Cofnodion:

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 

(13.30 - 14.30)

7.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn ar gyfer 2021 - 2022

Owen Evans, Prif Arolygwr Ei Fawrhydi, Estyn

Claire Morgan, Cyfarwyddwr Strategol, Estyn

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol, Estyn

 

 

Adroddiad Blynyddol Estyn 2021 - 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu’r Pwyllgor yn craffu ar Estyn ynghylch ei Adroddiad Blynyddol.

7.2 Cytunodd Estyn i ddarparu canfyddiadau darn o waith thematig sy'n cael ei wneud ar weithredu'r system ddiwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd i'r Pwyllgor pan fydd ar gael. 

 

(14.30)

8.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

8.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

8.1

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

Dogfennau ategol:

8.2

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

Dogfennau ategol:

8.3

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

Dogfennau ategol:

8.4

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymysg dysgwyr

Dogfennau ategol:

8.5

Gwybodaeth gan randdeiliad

Dogfennau ategol:

8.6

Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Dogfennau ategol:

8.7

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

8.8

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

8.9

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

(14.30 - 14.40)

9.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2020 – 2021: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol gydag Estyn.