Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 08/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

1.3 Croesawodd y Cadeirydd Jane Dodds AS i’r cyfarfod ar gyfer eitemau 1 i 6 a Tom Giffard AS a Hefin David ar gyfer eitem 8.

 

(09.00 - 09.40)

2.

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 6

Daljit Kaur Morris, Rheolwr Gweithrediadau, NYAS Cymru, Prosiect Undod

Helen Perry, Rheolwr Gwasanaeth, NYAS Cymru, Prosiect Undod

Mark Carter, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant, Gwasanaeth Babi a Fi Barnardo's

Amy Bainton, Uwch-arweinydd Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru, Barnardo’s Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brosiect Undod NYAS Cymru a Gwasanaeth Babanod a Fi Barnardo's.

2.2 Cytunodd Barnardo's Cymru i ddarparu enghreifftiau o arfer da wrth gynhyrchu asesiadau rhianta o safon mewn modd amserol.

 

(09.45 - 10.25)

3.

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 7

Y Gwir Anrhydeddus Syr Andrew Mcfarlane, Llywydd yr Is-adran Teuluoedd

Yr Anrhydeddus Mr Ustus Francis, Barnwr Cyswllt Is-adran Teuluoedd Cymru

 

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwir Anrhydeddus Syr Andrew Mcfarlane a'r Anrhydeddus Mr Ustus Francis.

3.2 Cytunodd y Gwir Anrhydeddus Syr Andrew Mcfarlane i ddarparu enghreifftiau o arfer da awdurdodau lleol yn Lloegr sy'n defnyddio'r gwaith cyn y caiff achosion eu cynnal i ddargyfeirio achosion rhag cyrraedd y llys teulu.

 

(10.40 - 11.25)

4.

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - sesiwn dystiolaeth 8

Vikki Morris, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Ganolfan Arloesi ym maes Cyfiawnder

Peter Spinner, Rheolwr Tîm, Cynllun Peilot Llysoedd Teulu Cyffuriau ac Alcohol

Melissa Meindl, Cydymaith Ymchwil, CASCADE, Prifysgol Caerdydd

David Westlake, Uwch Gymrawd Ymchwil, CASCADE, Prifysgol Caerdydd

Cofnodion:

(11.25)

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

5.1

Penodiadau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

5.2

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

5.3

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:

5.4

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical

Dogfennau ategol:

(11.25)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o’r cyfarfod ar 15 Chwefror

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.25 - 11.40)

7.

Gwasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal: archwilio diwygio radical - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.

 

(11.45 - 12.30)

8.

Y Bil Diogelwch Ar-lein - sesiwn friffio gan swyddogion Llywodraeth y DU

 

Orla MacRae, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheoleiddio Niwed Ar-lein

Kwamina Korsah, Pennaeth Polisi Diogelwch Defnyddwyr

Gabrielle Melvin, Pennaeth Polisi Diogelwch Ar-lein i Blant

Becky Woods, Dirprwy Reolwr y Bil

 

Y Bil Diogelwch Ar-lein (Saesneg yn unig)

 

Noder: Yn unol â Rheol Sefydlog 17.49, caiff aelodau’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol fod yn bresennol yn y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon.

 

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor friff ar Fil Diogelwch Ar-lein Llywodraeth y DU.