Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11.30 - 12.15)

1.

Sesiwn friffio gyda Mind Cymru ynghylch yr adroddiad, 'Sortiwch y Switsh'

Gwybodaeth am ymgyrch 'Sortiwch y Switsh

 

 

Nodyn: Yn unol â Rheol Sefydlog 17.49, gall aelodau'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ddod i’r cyfarfod hwn ar gyfer yr eitem hon.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio gan bobl ifanc ynghylch eu hadroddiad 'Sortiwch y Switsh'. 

 

(12.45)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

1.2 Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

(12.45 - 13.45)

3.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru ar gyfer 2021-2022

Rocio Cifuentes, Comisiynydd Plant Cymru

Kirrin Spiby-Davidson, Pennaeth Dros Dro Polisi a Materion Cyhoeddus

Sara Jermin, Pennaeth Cyfathrebu a Pherfformiad

 

 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021 - 22

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn craffu ar Adroddiad Blynyddol y Comisiynydd, a gofynnodd yr Aelodau hefyd gwestiynau am wasanaethau i blant sydd wedi bod mewn gofal a blaenoriaethau’r gyllideb.

3.2 Cytunodd y Comisiynydd i ddarparu’r canlynol:

- Manylion am ba mor eang yr ymgynghorwyd â phlant a phobl ifanc wrth symud swyddfa; ac

- Ymateb y Comisiynydd i ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar ddiwygio'r rhai sy'n gadael gofal.

3.3 Oherwydd cyfyngiadau amser, cytunwyd y byddai'r cwestiwn nas gofynnwyd yn cael ei anfon at y Comisiynydd i gael ymateb ysgrifenedig.

 

 

 

 

(13.45)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

Gwrandawiadau cyn penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn ar gyfer Addysg Drydyddol ac Ymchwil

Dogfennau ategol:

4.2

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

4.3

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

4.4

Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr

Dogfennau ategol:

4.5

Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

4.6

Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

4.7

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

4.8

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

Dogfennau ategol:

4.9

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

Dogfennau ategol:

4.10

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

Dogfennau ategol:

4.11

Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch

Dogfennau ategol:

4.21

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

4.13

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

4.14

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

4.15

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

4.16

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Dogfennau ategol:

4.17

Rheoliadau'r Athrofa Brifysgol Ewropeaidd (Ymadael â'r UE)

Dogfennau ategol:

4.18

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ysgolion

Dogfennau ategol:

(13.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(13.45 - 13.55)

6.

Craffu ar waith Comisiynydd Plant Cymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol. Cytunodd i fynd ar drywydd rhai o’r materion a godwyd yn ystod y sesiwn ar ffurf ysgrifenedig.

 

(13.55 - 14.05)

7.

Gwrandawiadau cyn penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil - trafod y drefn

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull o gynnal y gwrandawiad cyn penodi.