Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/01/2022 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

Rhag-gyfarfod preifat – anffurfiol (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Peter Fox AS. Dirprwyodd Gareth Davies AS ar ei ran.

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1. Cafodd y papurau eu nodi.

2.1

PTN 1 - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Tystiolaeth ysgrifenedig gan Cyswllt Amgylchedd Cymru - Ionawr 2022

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at y Llywydd: Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2022 - 18 Ionawr 2022

Dogfennau ategol:

2.3

PTN 3 - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Gwybodaeth Ychwanegol - Cynghrair Twristiaeth Cymru - Ionwar 2022

Dogfennau ategol:

(09.30-11.15)

3.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Sesiwn dystiolaeth 8

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth

 

Dogfennau atodol:

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022 - 2023

Papur briffio y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23 gan y tystion a ganlyn: Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; ac Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r eitemau a ganlyn i’r Pwyllgor:

 

·         nodyn ar y grŵp olynol a fydd yn disodli Grŵp Cynghorol y Gyllideb ar Gydraddoldeb (BAGE);

·         nodyn ar gyfalaf trafodion ariannol; a

·         nodyn ar gymorth busnes mewn perthynas â seilwaith digidol a datblygu sgiliau digidol, yn enwedig ar gyfer busnesau bach.

(11.15-11.30)

4.

Trafod Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2021

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Rheoliadau (PDF, 48KB)

Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig) (PDF, 310KB)

FIN(6)-03-22 P1 – Adroddiad drafft

FIN(6)-03-22 P2 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at y Llywydd – 20 Rhagfyr 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y tystion a ganlyn ar Reoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2021: Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; ac Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys.

(11.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a'r cyfarfod ar 28 Ionawr 2022.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(11.30-12.00)

6.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(12.00-12.15)

7.

Ceisiadau o ran Cyllideb Atodol 2021-22 gan Gyrff a Ariennir yn Uniongyrchol

FIN(6)-03-22 P3 – Papur blaen

FIN(6)-03-22 P4 – Cyllideb Comisiwn y Senedd ar gyfer 2021-22

FIN(6)-03-22 P5 – Amcangyfrif Atodol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2021-22

FIN(6)-03-22 P6 – Amcangyfrif Atodol Archwilio Cymru ar gyfer 2021-22

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod ceisiadau o ran cyllideb atodol gan gyrff a ariennir yn uniongyrchol.

(12.15-12.30)

8.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol

FIN(6)-03-22 P7 – Blaenraglen Waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

(12.30-12.40)

9.

Adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

Dogfennau ategol

FIN(6)-03-22 P8 – Llythyr gan y Pwyllgor Busnes at Gadeiryddion Pwyllgorau – Adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau – 7 Ionawr 2022

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau.