Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Llywydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Nid oes dim newidiadau i fusnes y llywodraeth yr wythnos hon.

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.30pm.

 

Dydd Mercher 

Tynnodd y Llywydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 • Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (30 munud) - wedi'i dynnu'n ôl a'i aildrefnu ar gyfer 23 Tachwedd
 • Cynigion i ethol Aelodau i bwyllgorau (5 munud)
 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.10pm. 

 

 

3.2

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2022

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Glasbrintiau Cyfiawnder Menywod a Chyfiawnder Ieuenctid: Adroddiad cynnydd a'r camau nesaf (30 munud)

 

Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2022

 

·       Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12 a Diwygio Canlyniadol) 2022 (15 munud)

·       Rheoliadau’r Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022 (15 munud)

 

 

3.3

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r ychwanegiadau canlynol i'r amserlen:

 

Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022

 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Chweched Adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 (15 munud)
 • Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (30 munud) - aildrefnwyd o 16 Tachwedd

 

Ac i drefnu'r eitemau canlynol o fusnes:

 

Dydd Mercher 7 Rhagfyr 2022

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar weithredu mesurau interim diogelu'r amgylchedd (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau - Cyfraith Mark Allen - Diogelwch dŵr ac atal boddi (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

3.4

Dadl Aelodau: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y cynigion a gyflwynwyd a chytunodd i amserlennu’r cynnig canlynol i’w drafod ar 23 Tachwedd:

 

Jenny Rathbone

NNDM8130

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi:

a) cyhoeddi adroddiad Gyda'n Gilydd drwy Adegau Anodd gan MIND Cymru;

b) bod gwytnwch cymunedol yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl da.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) gweithio gyda'r sector gwirfoddol a chymunedol i adeiladu cymunedau gwydn drwy:

(i) hyrwyddo cyfalaf cymdeithasol;

(ii) buddsoddi mewn asedau cymunedol;

(iii) mynd i'r afael â rhwystrau sy'n wynebu rhai grwpiau;

b) cynnwys y rôl a chwaraeir gan asedau a rhwydweithiau cymunedol mewn unrhyw strategaeth iechyd meddwl yn y dyfodol.

Gyda'n gilydd drwy Adegau Anodd

 

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Cofnodion:

5.

Busnes y Senedd

5.6

Effaith Aelod yn gadael grŵp gwleidyddol ar gynrychiolaeth mewn Pwyllgorau a’r amser a neilltuir i wrthbleidiau yn y Cyfarfod Llawn

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes effaith y ffaith nad yw Rhys ab Owen bellach yn aelod o grŵp Plaid Cymru yn y Senedd ar bwyllgorau a’r Cyfarfod Llawn.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid gwahodd grŵp Plaid Cymru i lenwi'r swyddi gwag sydd wedi codi ar bwyllgorau, ac i gynnig bod y Senedd yn cytuno ar yr enwebiadau canlynol:

 

 • Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad - Peredur Owen Griffiths;
 • Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Mabon ap Gwynfor;
 • Pwyllgor y Llywydd - Llyr Gruffydd.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i gynnig lle i Rhys ab Owen ar y Pwyllgor Deisebau, yn amodol ar gytundeb y Senedd.

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i beidio â gwneud unrhyw newidiadau pellach i aelodaeth a chadeiryddiaeth pwyllgorau, na’r dyraniad amser yn y Cyfarfod Llawn ar hyn o bryd.

 

 

6.

Diwygio'r Senedd

6.1

Argymhellion y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd: Cymorth ar gyfer penderfyniad y Pwyllgor Busnes

Cofnodion:

1.   Maint Llywodraeth Cymru mewn Senedd fwy (argymhelliad 4)

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes y dystiolaeth a gafwyd a chytunodd, mewn egwyddor, i ddod i’r casgliad y dylai deddfwriaeth Ddiwygio'r Senedd ddiwygio'r darpariaethau statudol presennol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 i ddarparu ar gyfer terfyn gwahanol ar y nifer o Weinidogion Cymru.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddychwelyd mewn cyfarfod dilynol at drafodaeth bellach am lefel y trothwy o ran isafswm a/neu uchafswm, ac a ddylai'r ddeddfwriaeth gynnwys ystod ar gyfer y nifer o Weinidogion Cymru.

 

2.   Nifer y Dirprwy Lywyddion mewn Senedd fwy

 

Daeth Pwyllgor Busnes i'r casgliad y dylai deddfwriaeth Ddiwygio'r Senedd ddiwygio'r darpariaethau statudol presennol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 i ddarparu ar gyfer terfyn o ddau Ddirprwy Lywydd, yn hytrach nag un, fel sydd ar hyn o bryd.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddychwelyd at drafodaeth bellach am sut y dylai'r ddeddfwriaeth ei gwneud yn ofynnol bod cydbwysedd gwleidyddol rhwng y Llywydd a’r dirprwyon, a pha deitlau a ddefnyddir ar gyfer y swyddi hynny yn y ddeddfwriaeth.

3.   Y nifer o Gomisiynwyr y Senedd mewn Senedd fwy

Daeth y Pwyllgor Busnes i’r casgliad na ddylai fod unrhyw newid i'r darpariaethau statudol presennol o ran y nifer o Gomisiynwyr y Senedd.

4.   Y canlyniadau pe bai Aelod yn newid eu plaid wleidyddol pe bai wedi eu hethol drwy system rhestr gyfrannol gaeedig

Daeth y Pwyllgor Busnes i'r casgliad na fyddai'n argymell y dylai deddfwriaeth Ddiwygio'r Senedd gyflwyno canlyniadau deddfwriaethol sy'n deillio o fod Aelod o'r Senedd yn newid eu plaid wleidyddol rhwng etholiadau. Nododd y Pwyllgor Busnes y byddai'n rhoi ystyriaeth bellach i fecanweithiau mewnol y Senedd sy'n ymwneud ag aelodaeth grŵp wrth adolygu Rheolau Sefydlog cyn tymor y Senedd nesaf.

 

 

 

6.2

Papur cefndir: nifer y deiliaid swyddi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.

 

 

6.3

Papur cefndir: canlyniadau pe bai Aelod yn newid plaid wleidyddol.

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papur.