Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Sesiwn 1: Cynllunio strategaethau(9.30 - 11.00)

Cofnodion:

Cyflwyniad y Cadeirydd

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

1.2 Mynegodd y Bwrdd eu cydymdeimlad dwysaf â theulu Carys Evans, clerc blaenorol y Bwrdd, yn dilyn ei marwolaeth.  Cytunodd y Bwrdd i roi gwybod i aelodau blaenorol y Bwrdd er mwyn rhoi cyfle iddynt hwythau hefyd anfon eu cydymdeimlad.

1.3 Cyflwynodd y Cadeirydd David Henson a’i groesawu i’r cyfarfod. Yn dilyn y cyfweliadau a gynhaliwyd yn ddiweddar, eglurodd y Cadeirydd mai David oedd yr ymgeisydd a ffefrir ar gyfer y sedd wag ar y Bwrdd. Nododd y Bwrdd y bydd angen i'r Comisiwn gymeradwyo penodiad David yn ffurfiol ac y bydd angen cynnal yr holl wiriadau fetio a chlirio angenrheidiol. Y bwriad yw i David ymuno â'r Bwrdd fel aelod llawn yn y cyfarfod ym mis Medi.  Esboniodd y Cadeirydd y byddai David yn bresennol ar gyfer y gwaith o gynllunio strategaeth ond y byddai'n gadael yn ystod cyfarfod ffurfiol y Bwrdd.

1.4 Cyflwynodd y Cadeirydd Meirion Thomas a’i groesawu i’r cyfarfod. Penodwyd Meirion yn hwylusydd allanol i'r Bwrdd ac mae’n cyfrannu at y gwaith o ystyried a datblygu’r strategaeth.

1.5 Neilltuwyd gweddill yr agenda, ar wahân i’r materion a amlinellir isod, ar gyfer cynllunio strategaeth y Bwrdd.

 

2.

Sesiwn 2: Cynllunio strategaethau (11.30 - 13.00)

3.

Sesiwn 3: Sesiwn galw heibio gyda'r Aelodau (15:00 - 16:30)(15:00 - 16:30)

4.

Sesiwn 4: Cynllunio strategaethau (10.00 - 10.30)

5.

Sesiwn 5: Cynllunio strategaethau (11:00 - 12:00)

6.

Sesiwn 6: Cynllunio strategaethau (13:00 - 14:00)

7.

Sesiwn 7: Cyfarfod y bwrdd

Papur 1 - Cofnodion cyfarfod 27 Mai

Papur 2 - Papur diweddariad

Papur 3 - Tâl Cadeiryddion Pwyllgorau

Papur 4 - Adroddiad Blynyddol

 

Cofnodion:

Papur 1 - Cofnodion; Papur 2 - Papur Diweddaru

 

7.1 Cymeradwyodd y Bwrdd gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Mai 2021.

7.2 Trafododd y Bwrdd y materion a gododd yr Aelodau yn ystod y sesiwn galw heibio a gynhaliwyd y diwrnod blaenorol.

7.3 Trafododd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i’r Aelodau yng nghyswllt Covid-19 a nododd y byddai Llywodraeth Cymru yn adolygu’r cyfyngiadau ar 14 Gorffennaf.

7.4 Trafododd y Bwrdd y sylwadau a oedd wedi dod i law ynghylch agor ac ailagor swyddfeydd. Cytunodd y Bwrdd i dynnu sylw at Gronfa Dychwelyd i Swyddfeydd yn dilyn Covid-19 a sut y gall yr Aelodau gael y cymorth ariannol a gynigir.

7.5 Trafodwyd hefyd newidiadau strwythurol ehangach, a mwy arwyddocaol i gynllun y swyddfeydd, gan ystyried a fyddai modd eu cynnwys yng nghwmpas y Gronfa Dychwelyd i Swyddfeydd yn dilyn Covid-19. Roedd y Bwrdd yn sylweddoli y byddai rhai o’r Aelodau efallai’n cael problemau penodol wrth sicrhau bod eu swyddfeydd yn ddiogel o ran Covid.  Nododd y Bwrdd ei bod yn debygol y bydd cyfyngiadau ar allu'r Aelodau i ymgymryd â newidiadau o’r fath fel lesddeiliaid. Yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru i gymryd “mesurau rhesymol”, roedd y Bwrdd o'r farn y bydd angen i Asesiadau Risg yr Aelodau ystyried amrywiol opsiynau i weithio mor hyblyg â phosibl yng nghyd-destun cyfyngiadau strwythurol eu swyddfeydd. Nodwyd y gallai’r Aelodau hawlio arian o’r Gronfa Costau Swyddfa a Chysylltu ag Etholwyr os oedd angen cyngor a barn arbenigol arnynt i baratoi eu hasesiadau risg.

7.6 Cytunodd y Bwrdd y byddai’n ddefnyddiol cael tystiolaeth uniongyrchol gan yr Aelodau, yn enwedig mewn perthynas â’r cymorth sydd ei angen arnynt i agor ac ailagor swyddfeydd mewn modd sy’n “ddiogel o ran Covid”.   I'r perwyl hwnnw, cytunodd y Bwrdd i adolygu'r darpariaethau sydd ar gael i’r Aelodau i’w cynorthwyo â gofynion Covid yn y cyfarfod ym mis Medi a gwahodd yr Aelodau i rannu gwybodaeth i'r Bwrdd ei hystyried.

7.7 Trafododd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am ymgysylltu â’r Aelodau dros doriad yr haf a chyn y cyfarfod ym mis Medi.  Hefyd, cytunodd y Bwrdd i gynnal sesiynau galw heibio i’r Aelodau yn fwy rheolaidd, sef unwaith bob tymor. 

7.8 Nododd y Bwrdd y wybodaeth ddiweddaraf am lansio’i wefan newydd.

7.9 Cytunodd y Bwrdd ar ei flaenraglen waith tan fis Ionawr 2022.

Camau i’w cymryd: Yr ysgrifenyddiaeth i:

-       drefnu i gyhoeddi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd fis Mai;

-       rhoi gwybodaeth i’r Bwrdd i’w alluogi i adolygu’r darpariaethau sydd ar gael i’r Aelodau a’u swyddfeydd, mewn perthynas â Covid-19;

-       gofyn am dystiolaeth gan yr Aelodau yng nghyswllt cymorth i fodloni gofynion Covid-19;

-       cwblhau’r rhaglen o ymweliadau â’r Aelodau a’u swyddfeydd;

-       trefnu sesiynau galw heibio i'r Aelodau yn y dyfodol, a chynnal y nesaf yn nhymor yr hydref;

-       trefnu cyfarfodydd i’r Cynrychiolwyr yn ystod y cyfarfod ym mis Medi;

-       anfon lincs i’r fersiynau terfynol o’r wefan newydd at aelodau’r Bwrdd a threfnu iddi fynd yn fyw pan  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 7.

8.

Session 8: Strategy planning - wrap up and conclusions (16:15 - 16:30)